OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem nr 7 w miejscowości Skrzynki, gm. Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 25.04.2016 r., nr ogłoszenia: 45835 - 2016)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

·       w zakresie merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie ujęcia wód podziemnych otworem nr 7 w miejscowości Skrzynki, gm. Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni, 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie otworu rozpoznawczego metodą wiercenia obrotowego o średnicy 50mm i głębokości do 100m. W zależności od potrzeb głębokość otworu może zostać zmniejszona lub zwiększona. Po jego wykonaniu zostanie ostatecznie ustalona głębokość otworu studziennego;

2. Wykonanie otworu studziennego wiertniczego metodą obrotową o średnicy 470 mm - należy przyjąć że docelowa głębokość wynosić będzie do 98 m;

3. Wykonanie otworu studziennego wiertniczego metodą obrotową;

4. W otworze zostanie zabudowany filtr PCV-K o szczelinach 4mm, średnicy 280 mm, na podsypce żwirowej 0,5 m, owinięty siatką stylonową nr 10;

5. Wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody;

6. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni.

7. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

  1) wykonania robót według zatwierdzonego projektu prac geologicznych wykonanego przez Bożenę Płutniak i Krzysztofa  Soboczyńskiego w kwietniu 2016 r., stanowiącego załącznik do SIWZ,

  2) dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z opisem technicznym, dokumentacją projektową oraz technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

  3) wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających uprawnienia do kierowania pracami wiertniczymi.

  4) zapewnia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na teren budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza do ujęcia w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podano w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

  5) zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.

  6) zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

  7) zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego.

  8) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

  9) przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań, jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót.

 10) W dniu odbioru robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zadania oraz kosztorys powykonawczy.

UWAGA! w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego w którym zostanie określona zryczałtowana cena 1 metra odwiertu.

Projektowany otwór wiertniczy nr 7 wykonany zostanie na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych - stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku rozumie się wykonanie przynajmniej 3 (trzech) robót w zakresie odwiertów ujęć wód podziemnych o głębokości co najmniej 70 m każdy, i o złożoności nie mniejszej od zakresu robót będących przedmiotem zamówienia  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie sie dysponowanie osobami posiadających uprawnienia do kierowania pracami wiertniczymi które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie co najmniej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Termin wykonania

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2016-05-10 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2016-04-25