Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

UWAGA: Zmeniono formularz ofertowy dodając punkt wskazujący termin zakończenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

(zamieszczone w BZP w dniu 23.11.2015r., nr ogłoszenia: )

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki

Wspólny Słownik Zamówień: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni, 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki na działkach nr 297/100, 297/99, 31, 86/2.

Budowa będzie polegała na dostosowaniu istniejących obiektów na terenie ujęcia do nowego układu technologicznego uzdatniania wody.

1. Inwestycja będzie polegała na:

    1) likwidacji 3 studni głębinowych,

    2) wymianie pompy głębinowej w studni nr 4,

    3) remoncie betonowej obudowy studni nr 4 wraz z wymianą wyposażenia,

    4) budowie nowych rurociągów doprowadzających wodę surową do budynku stacji,

    5) budowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacją elektryczną oraz instalacją sanitarną,

    6) budowie układu technologicznego uzdatniania wody wraz z automatyką,

    7) budowie dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wraz z rurociągami na fundamencie żelbetowym,

    8) budowie odstojnika popłuczyn wraz z przyłączem,

    9) budowie zbiornika bezodpływowego,

  10) budowie zbiornika neutralizacyjnego,

  11) budowie systemu rozsączającego (skrzynki rozsączające),

  12) dostawie i podłączeniu agregatu prądotwórczego na fundamencie żelbetowym z zadaszeniem i ogrodzeniem indywidualnym,

  13) wykonaniu ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką (tylko wokół działek nr 297/100, 297/99),

  14) wykonaniu nowej nawierzchni dojazdowej i chodnika,

  15) wykonaniu oświetlenia terenu stacji.

2. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym.

3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy technologiczne, oraz przedmiary robót przedstawione został w projekcie budowlano - wykonawczym i załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu, co najmniej 3 robót w zakresie budowy stacji uzdatniania wody wraz z montażem zbiorników retencyjnych z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną, a także technologię uzdatniania wody o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 500.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a)    kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b)    kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

c)     kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 1.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000.00 zł (słownie:  trzydzieści pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

95%

2

Termin wykonania

5%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2015-12-10 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2015-11-23

 

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (645.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (471.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (26.1kB) Zapisz dokument  
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (331.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (25.2kB) Zapisz dokument  
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (342.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (21.8kB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Wykaz osób (336kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (501.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (348kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (29kB) Zapisz dokument  
Zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (414.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.2kB) Zapisz dokument  
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (403.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (24.9kB) Zapisz dokument  
Zał nr 8 - Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (509.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór umowy na roboty budowlane (528.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - stacja uzdatniania wody (406.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKTY BUDOWLANE (16.2MB) Zapisz dokument  
PROJEKTY BUDOWLANE - branża geologiczna (12.9MB) Zapisz dokument  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE (1.8MB) Zapisz dokument  
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pozwolenie na budowę (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Stacja uzdataniania wody Skrzynki (353.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2015-11-23 08:14:49
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2015-11-19 13:22:11
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2015-11-23 09:00:07
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:09:32
Ilość wyświetleń:1668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij