W sprawie:
wyboru ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2016-2019

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.88.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 października 2015 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo, a także zamieszczenia jej treści na stronie internetowej www.baruchowo.pl