26.01.2015 - UWAGA !!! – Zmiana przedmiaru robót i kosztorysu nakładczego.

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 20.01.2015r., nr ogłoszenia: 8055-2015 )

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych, 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów, 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji parku dworskiego Urzędu Gminy Baruchowo, poprzez budowę miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi o nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej z posypką granitową gr. 8 cm na podbudowie betonowej, przebudowę opaski i murków oporowych wokół budynku urzędu, urządzeniu nowej szaty roślinnej i wykonaniu iluminacji obiektu wraz z oświetleniem terenu.

1. Zakres prac obejmuje:

1.1.  Wykonanie miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi: W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi należy wykonać następujące czynności:

   a) nawierzchnia z kostki betonowej z posypka kolor szary gr. 8 cm,

   b) podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

   c) podbudowa zasadnicza z chudego betonu RM=7,5MPa gr. 15 cm,

   d) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

   e) warstwa odcinająca z piasku grubości 15 cm,

   f) zagęszczone i wyprofilowane podłoże istniejące.

1.2. Opaski i murki oporowe

   a) Odkopanie murku cokołowego wokół budynku pałacu w celu wykonania izolacji murku (grunt na odkład do ponownego

   b)   Rozebranie murku betonowego nie nadającego się do remontu. wbudowania)

   c) Wykonanie nowego murku cokołowego żelbetonowego

   d) Docieplenie  murku cokołowego z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana

1.3. Urządzenie nowej szaty roślinnej:

   a) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci wraz z wywiezieniem,

   b) sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim,

   c) sadzenie krzewów żywopłotowych,

   d) sadzenie krzewów liściastych,

   e) ręczne rozścielenie pod krzewami na terenie płaskim rozdrobnionej kory sosnowej,

   f) wykonanie kwietników z roślin jednorocznych z wymianą gruntu na ziemię urodzajną,

   g) rozplantowanie gruntu z dołów pod krzewy i kwietniki,

   h) wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem,

1.4. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury:

   a) demontaż istniejących ławek i koszy na śmieci z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

   b) przestawienie dwóch tablic informacyjnych w nowe miejsca,

   c) dostarczenie i montaż ławek parkowych z oparciem mocowanych do fundamentu betonowego prefabrykowanego,

   d) dostarczenie i montaż koszy na śmieci ze stali lakierowanej betonowanych w podłożu.

2. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

4. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie dróg wewnętrznych i parkingów o nawierzchni z prefabrykatów betonowych wraz z robotami polegającymi na urządzeniu terenów zielonych z których każda odpowiadała swoim zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a wartość jednostkowa każdej roboty była równa lub większa niż 400.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o następujących parametrach techniczno- eksploatacyjnych :

a) walcem wibracyjnym samojezdnym min. 7,5 t. - min. 1 szt.,

b) koparką jednonaczyniową kołową min. 0,60 m3 1 min. 1 szt.,

c) samochodem samowyładowczym 10-15 t - min. 1 szt.

d) równiarką samojezdną min. 74 kW/100 KM - min. 1 szt.,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

a) Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, (przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami) - wymagane min. trzyletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy .

b) Kierowca - 1 osoba z uprawnieniami

c) 3 pracowników fizycznych oraz złoży oświadczenie, że osoby te posiadają uprawnienia wskazane w wykazie

 Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 400.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 400.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Okres gwarancji

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2015-02-05 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2015-01-20