OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty od km 0+000 do km 2+210

(zamieszczone w BZP w dniu 2015.01.02, nr ogłoszenia: 311 - 2015)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty od km 0+000 do km 2+210

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 34928472-7 - Oznakowanie, 34928420-8 - Drogowe lampy ostrzegawcze

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Skrzynki - Lubaty od km 0+000 do km 2+210. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 0+455 oraz o nawierzchni gruntowej od km 0+455 do km 2+210. Początek stanowi krawędź jezdni drogi powiatowej nr 2918 Baruchowo - Goreń - Patrowo, a zakończenie odcinka w km 2+210 granica województwa mazowieckiego w m. Lipianki. Trasa drogi przebiega wzdłuż miejscowości Lubaty. Projektowana przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 2+210 polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego kl. II grubości 23 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnia bitumiczna będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm. Od km 0+000 do k 0+225 zaprojektowano poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z szer. 3,60 m do 5,0 m. Zniszczony odcinek od km 0+225 do km 0+455 będzie rozebrany całkowicie. Wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia. Od km 0+270 do km 0+307,50 zaprojektowano chodnik dla pieszych prawostronny o szer. 2,0 m, od km 0+270 do km 0+388,73 zaprojektowano chodnik lewostronny, a w km 1+851,72 zaprojektowano chodnik w rejonie studni chłonnej. W km 0+305,50 zaprojektowano azyl dla pieszych z wysepką o szer. 2,0 m. Od km 0+358,57 do km 0+410,27 zaprojektowano zatokę autobusową po stronie lewej. Zakres prac obejmuje:

  a) wykonanie wycinki drzew z wywozem drewna robót rozbiórkowych,

  b) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni oraz podbudowy,

  c) wykonanie niezbędnych robót ziemnych,

  d) wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,

  e) wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego kl. II dwuwarstwowej grub. warstw 15 i 8 cm,

  f) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm,

  g) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grub. 4 cm,

  h) wykonanie odwodnienia w tym: korytka ściekowe, studnia ściekowa, oraz studnia chłonna fi 120 w km 0+358,57 str. prawa oraz w km 1+851,72 str. lewa,

  i) wykonanie azylu w km 0+305,50,

  j) wykonanie chodnika od km 0+270 do km 0+388,73,

  k) montaż barier stalowych sprężystych energochłonnych od km 1+045 do km 1+101 str. lewa,

  l) wykonanie zjazdów gospodarskich umocnieniem ich kruszywem łamanym,

  m) oznakowanie poziome i pionowe drogi (poprzez wybudowanie urządzeń wyposażenia technicznego - 31 szt. (w ramach projektu zostanie wykonane oznakowanie pionowe drogi, którego dotąd nie było, tj. 30 znaków drogowych oraz aktywny podświetlany LED dwustronny znak D-6 z systemem zasilania solarnego, czujnikami ruchu i podświetleniem przejścia dla pieszych - 1 kpl.).

2. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

4. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót.

5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej  oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-10-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej dwie roboty polegające na przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi, z których każda odpowiadała swoim zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a wartość jednostkowa każdej roboty była równa lub większa niż 1.000.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o następujących parametrach techniczno- eksploatacyjnych :

a) wytwórnią mieszanek mineralno-asfaltowych wyposażoną w jedną otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa. Otaczarka musi być wyposażona w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 50 Mg/h. - 1 szt., lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych tj. dowóz mieszanki mineralno-bitumicznej w ciągu 3 godzin od załadunku do momentu wbudowania;

b) układarką mas bitumicznych - min. 1 szt.;

c) skrapiarką lepiszcza wyposażoną w urządzenie pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym - min. 1 szt.;

d) walcem statycznym samojezdnym min. 10 t. - min. 1 szt.,

e) walcem wibracyjnym samojezdnym min. 7,5 t. - min. 1 szt.,

f) koparką jednonaczyniową kołową min. 0,60 m3 1 min. 1 szt.,

g) samochodem samowyładowczym 10-15 t - min. 1 szt.

h) równiarką samojezdną min. 74 kW/100 KM - min. 1 szt.,

i) frezarką do nawierzchni - 1 szt

j) laboratorium wyposażonym, w co najmniej kolumnę ekstrakcyjną, aparat Proctora oraz formę z ubijakiem Marshala i sondę do badania wskaźnika zagęszczenia robót ziemnych i podłoża.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

a) Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, (przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 ze zmianami) - wymagane min. pięcioletnie doświadczenie w funkcji kierownika budowy .

b) Kierowca - 1 osoba z uprawnieniami

c) 3 pracowników fizycznych oraz złoży oświadczenie, że osoby te posiadają uprawnienia wskazane w wykazie

 Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 1.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 55 000.00 zł (słownie:  pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Okres gwarancji

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2015-01-20 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2015-01-02