Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 17.02.2014r., nr ogłoszenia: 55616 - 2014)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Przedmiotem postępowania jest budowa 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

1. zakres prac obejmuje:

  a) budowę przykanalików,

  b) osadzenie zbiorników gnilnych z filtrem i wkładem filtracyjnym,

  c) montaż przepompowni ścieków podczyszczonych - w zależności od potrzeb,

  d) budowę rurociągu tłocznego - w zależności od potrzeb,

  e) budowę pola drenażu rozsączającego

2. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Osadniki powinny posiadać znak CE i spełniać normę EN 12566-1/A1. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym.

3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, przekroje drenażu rozsączającego oraz przedmiary robót przedstawione został w projekcie budowlano - wykonawczym i załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-05-20

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 200 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym: koparką kołową; koparko - ładowarką kołową przedsiębierną; spycharką; równiarką; co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi; zagęszczarką płytową. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownik robót - posiadający odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w branży sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 400.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 350.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 18 000.00 zł (słownie:  osiemnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2014-03-04 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2014-02-17

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (422.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (23.5kB) Zapisz dokument  
Formularz oferty na roboty budowlane (315.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (22.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (22.2kB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (200.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (21.6kB) Zapisz dokument  
Zał nr 4 - Wykaz osób (222.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (448.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (233.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (26.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 7 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (268.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (261.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 - Wzór umowy na roboty budowlane (364.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - Budowa 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (137.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekty budowlane - pdf.zip (20MB) Zapisz dokument  
Projekty budowlane - pdf.zip (20MB) Zapisz dokument  
Projekty budowlane - pdf.zip (20MB) Zapisz dokument  
Projekty budowlane - pdf.zip (20MB) Zapisz dokument  
Projekty budowlane - pdf.zip (3.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2014-02-17 18:41:50
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2014-02-17 18:41:59
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2014-02-17 19:51:21
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:10:50
Ilość wyświetleń:828

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij