OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej

(zamieszczone w BZP w dniu 27.01.2014r., nr ogłoszenia: 29314 - 2014)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami ludowej sztuki kujawskiej

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z adaptacją Remizy OSP w Zawadzie Piaski na Świetlicę Wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE

1. Branża budowlana

  a) Przewiduje się wymianę dachu wraz z podwyższeniem ścian po obwodzie budynku.

  b) Adaptację ścian wewnętrznych i wydzielenie sanitariatów.

  c) Wykonanie nowych posadzek i sufitów podwieszonych.

  d) Wymianę całej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej.

  e) Prace remontowe obejmują termomodernizację całego obiektu.

  f) Zamurowanie drzwi do zaplecza kuchennego od strony drogi gminnej i wykonanie nowego wejścia od strony parkingu. Po wykonanych pracach budowlanych przewiduje się wykonanie dekoracji dużej sali a także elewacji wejściowej budynku poprzez wymalowanie artystyczne detali regionalnych i zamontowanie drewnopodobnych elementów belkowania sufitu i ścian. Całość otrzyma jednolity regionalny charakter.

2. Branża sanitarna

  a) w budynku zaprojektowana jest instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej z rur PP BOR szeregu PN 10 do wody zimnej i PN 16 do wody ciepłej . Budynek zaopatrywany będzie w wodę pitną z sieci wodociągowej przez istniejące przyłącze - włączenie do istniejącej instalacji. Na rurociągu zimnej wody zainstalowany będzie zestaw wodomierzowy. Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w pojemnościowych zasobnikach wody (2szt.). Dobrano pojemnościowy zasobnik pojemnościowy o pojemności 120l - 1 szt.

  b) Instalacja kanalizacji sanitarnej - Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów sanitarnych do zbiornika szczelnego (istn. ) przez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Instalację wykonać z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe.

3. Branża elektryczna

  a) instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

  b) instalacji gniazd wtyczkowych,

  c) instalacji zasilania wentylacji mechanicznej,

  d) dodatkową ochronę przeciwporażeniową,

  e) instalacji ochrony przeciwprzepięciową.

4. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również wykonanie malowideł ściennych zawierających elementy ludowej sztuki kujawskiej, celem nadania budynkowi charakteru zgodnego z realizowanym projektem, w oparciu o projekty i wizualizacje przedstawione w projekcie budowlanym, a przygotowane przez Panią Maję Wojnarowską.

5. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały wykończeniowe, oraz specyfika i wykonanie malowideł ściennych mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym.

6. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

8. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-06-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 500.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000.00 zł (słownie:  szesnaście tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2014-02-11 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2014-01-27