Baruchowo, 2014.01.21

IBR.6220.6.6.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), zostało wydane postanowienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.931.2013.ADS.2 z dnia 17 stycznia 2014r. i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, znak N.HP-NZ-42-36-17/13 z dnia 19.12.2013r. wyrażające opinię że dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Skrzynki ” na działkach o nr 297/100, 207/99 obręb ewid. Goreń Duży i na działkach nr 31 i 86/2 obręb ewid. Skrzynki, gmina Baruchowo” ,

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia i opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy Baruchowo pok. nr 3 w godz. 800-1400  (od 21.01.2014. do 05.02.2014r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (od 21.01.2014r. do 05.02.2014r.).

 

  Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki – Goreń Duży.