<>

Baruchowo, 2013.11.29

IBR.6220.5.6.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 817),

zawiadamiam

 

strony postępowania administracyjnego, że 29 listopada 2013r. wydane zostało postanowienie nr IBR.6220.5.6.2013r. stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: : „Budowie Gniazdowych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych – pojemniki typu DZWON na terenie działek Nr ewid. 169 obręb Dobrzelewice, gm. Kowal, miejscowość Grodno, Nr ewid. 14/1 obręb Goreń Duży, Nr ewid. 56/2 obręb Skrzynki, Nr ewid. 236/32 i 149/6 obręb Baruchowo,  Nr ewid. 77 obręb Okna, gmina Baruchowo”, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo. Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87 - 821 Baruchowo, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia (od 29.11.2013r. do 13.12.2013r.).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                         inż. Stanisław Sadowski

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      BIP Urzędu Gminy Baruchowo

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.      Tablica ogłoszeń w miejscowości Grodno, Goreń Duży, Skrzynki, Baruchowo, Okna.