Baruchowo,2013.09.03

 

IBR.6220.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Baruchowo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Baruchowo, zam. Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo

 

zawiadamia,    

 

że w dniu 03.09.2013r. została wydana decyzja nr IBR.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ”  na działce o nr 236/22 obręb ewid. Baruchowo, gmina Baruchowo                                                                          

Stosownie do treści art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym    z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, sala duża od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.. poz. 267 j.t.), powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje                  się do publicznej wiadomości na okres 14 dni (od 03.09.2013r. do 16.09.2013r.), poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo.

 

Stronom służy odwołanie od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego     we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

a)         zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Baruchowo,

b)        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

c)         na tablicy ogłoszeń sołectwa Baruchowo,

d)        a/a.