OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Malowanie i uzupełnienie elewacji zewnętrznej obiektów Zespołu Szkół w Baruchowie

(zamieszczone w BZP w dniu 19.07.2013, nr ogłoszenia: 284412 - 2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Malowanie i uzupełnienie elewacji zewnętrznej obiektów Zespołu Szkół w Baruchowie

Wspólny Słownik Zamówień: 45442110-1 - Malowanie budynków, 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na malowaniu i uzupełnieniu elewacji zewnętrznej obiektów Zespołu Szkół w Baruchowie.

Zamawiający informuje, iż szacunkowa powierzchnia do malowania wynosi 973 m2, lecz jednocześnie zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej placu budowy, wykonania obmiarów, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

Ponadto wykonawca:

   1) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi.

   2) zobowiązuje się do zapewnia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na teren budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza do ujęcia w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podano w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

   3) zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia oraz materiały.

   4) zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

   5) zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego.

   6) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 48 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

   7) przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót przedstawia Zamawiającemu protokoły, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz dokumentację dotyczącą wykonanych robót.

   8) w dniu odbioru robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.

UWAGA! Kolorystka elewacji zostanie określona na etapie wykonawstwa przez przedstawicieli Zmawiającego. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego w którym zostanie określona cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego powierzchni poszczególnych elementów robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-08-26

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej trzy (3) roboty budowlane w zakresie robót polegających na uzupełnieniu i malowaniu elewacji obiektów użyteczności publicznej o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 100.000,00 zł brutto i przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 2013-07-30 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Baruchowo dnia: 2013-07-19