Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym

(zamieszczone w BZP w dniu 29.04.2013r., nr ogłoszenia: 171738-2013 )

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym. Zadanie inwestycyjne obejmuje:

1. budowę ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym na  dz. nr 14/1, w gm. Baruchowo. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku oraz dobudowę dodatkowych pomieszczeń na sale wystawowo - edukacyjne, pomieszczenia na pasze dla mini zoo oraz garaż na gokarty. Do obsługi budynku projektuje się również zbiornik bezodpływowy wraz z kanalizacją sanitarną.

2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje budowę:

  a) toru gokartowego do jazd rekreacyjnych wraz z oświetleniem,

  b) budowę placu wypoczynkowego z małą fontanną,

  d) linarium - parku z elementami linowymi,

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 48 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-05-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali co najmniej trzy (3) roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 1.000.000,00 zł brutto i przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku posiadania lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót - posiadający odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach: budowlano - konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie min. 1.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-05-14 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Baruchowo dnia: 2013-04-29

Załączniki

Formularz oferty na roboty budowlane (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (298.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na roboty budowlane (565.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (242.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (253.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (384.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (262.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (296.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (290.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania (223.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór umowy na roboty budowlane (338.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne (2.1MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany (11MB) Zapisz dokument  
Projekt zagospodarowania dla wykonania oczyszczalni ścieków (288.2kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - Budowa ośrodeka dydaktyczno-rekreacyjnego w Goreniu (282.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja dostarczenia produktu w postaci Mobilnej ściany wspinaczkowej (588.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2013-04-29 15:47:49
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2013-04-29 15:48:05
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2013-04-29 15:52:47
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:11:49
Ilość wyświetleń:1238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij