OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 12.04.2013r., nr ogłoszenia: 145022-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

1. Branża budowlana:

1.1. wymiana stolarki okiennej (odtworzeniowo);

1.2. remont i odtworzenie drzwi wewnętrznych;

1.3. wymiana (odtworzenie) konstrukcji drewnianej dachu - więźby , wraz z wymianą pokrycia dachowego;

1.4. ocieplenie poddasza budynku;

1.5. remontu kapitalnego tynków , sztukaterii , odtworzenia uszkodzonych elementów elewacji;

1.6. malowania elewacji;

1.7. wymiana instalacji centralnego ogrzewania;

1.8. wymiana instalacji elektrycznej;

1.9. naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych po wymianie instalacji oraz malowanie.

2. Branża elektryczna:

2.1. budowę linii WLZ w kierunku projektowanej rozdzielnicy głównej budynku oraz w kierunku projektowanych rozdzielnic;

2.2. wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych 230V z wymianą osprzętu;

2.3. wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego z pozostawieniem istniejących opraw oświetleniowych;

2.4. wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego z montażem nowych opraw;

2.5. dodatkową ochronę przeciwporażeniową;

2.6. instalację szyny wyrównawczej;

2.7. wykonanie pełnej instalacji ochrony odgromowej budynku;

2.8. ochronę przeciwprzepięciową;

2.9. Prace montażowe poprzedzone całkowitym demontażem instalacji elektrycznych istniejących w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. Decyzją Inwestora, istniejące oprawy oświetlenia ogólnego należy pozostawić, wymieniając jedynie wszystkie świetlówki z ujednoliceniem ich barwy na barwę 830.

3. Branż a sanitarna:

3.1. wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych, łączonych przez spawanie, wraz z grzejnikami stalowymi, ożebrowanymi, na instalację z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie, z grzejnikami stalowymi, płytowymi.

4. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniającego dodatkowe wymogi związane z realizacją prac w obiekcie zabytkowym.

5. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j.Dz.Uz2006r. nr 156, poz., ze zm.), Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

6. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym i konserwatorskim. Wszelkie rozwiązania szczegółowe mają być konsultowane z wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym i konserwatorskim.

7. Z uwagi na przeznaczenie obiektu i jego ciągły stan użytkowania, Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram realizacji robót przewidzianych przedmiotem zamówienia. Układając harmonogram robót, Wykonawca winien uwzględnić godziny funkcjonowania obiektu, a także tak zaplanować prace aby nie stanowiły one nadmiernej uciążliwości dla pracowników urzędu oraz dla osób załatwiających sprawy w urzędzie.

8. Z uwagi na charakter obiektu i charakter prac istnieje prawdopodobieństwo niemożności realizacji zadania w sposób ciągły. Sytuację tę może spowodować fakt, że budynki nie posiadają kompleksowej dokumentacji badawczej konserwatorskiej i w sposób nieprzewidziany mogą wystąpić trudności. W przypadku wystąpienia trudności z realizacją zadania, nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający na wniosek kierownika budowy lub inspektora nadzoru zawiesza bieg terminu wykonania zadania do czasu usunięcia przeszkody uniemożliwiającej realizację zadania. Na powyższą okoliczność zostaje sporządzony stosowny protokół. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia, jeżeli pojawią się wyżej przytoczone okoliczności.

9. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano - wykonawczym.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 48 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

11. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 7 robót budowlanych polegających na remoncie lub odbudowie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, wraz z pracami konserwatorskimi, na łączną wartość robót nie niższą niż 3.000.000,00 PLN brutto (trzy miliony złotych) i przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z potwierdzeniem tego faktu przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują osobami (osobą) w wykonywaniu zamówienia, które (która) posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

1) konstrukcyjno - budowlanej (kierownik budowy) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z treścią § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz minimum 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, potwierdzoną właściwymi dokumentami, np. zaświadczeniem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która wpisana jest na listę członków właściwej izby samorządu  zawodowego,

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która wpisana jest na listę członków właściwej izby samorządu  zawodowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-04-30 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-04-12