OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo od km 0+000 do km 0+649

(zamieszczone w BZP w dniu 05.04.2013r., nr ogłoszenia: 132526-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i  merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo od km 0+000 do km 0+649

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Trzebowo - działka nr ew. 41 obręb Trzebowo - gmina Baruchowo od km 0+000 do km 0+649 - odc. o długości 0,649 km (wg pikietażu roboczego). Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr  2918 Baruchowo - Goreń - Patrowo w gminie Baruchowo. Odcinek ten posiada istniejącą nawierzchnię tłuczniową. Nawierzchnia w chwili obecnej pozbawiona jest geometrii, jest zdeformowana w przekroju poprzecznym i podłużnym posiada liczne ubytki i wyboje, wymaga wyrównania niwelety w przekroju podłużnym i poprzecznym, wzmocnienia konstrukcji oraz dodatkowe wyprofilowanie kruszywem łamanym o frakcji 0 ÷ 31,5 mm - gr. średnio 5 cm, oraz mieszanką mineralno - asfaltową gr. 4 cm.

Zakres przedmiotu zamówienia stanowią w szczególności n/w roboty:

1) wykonanie koryta oraz podbudowy w miejscach o zbyt małej istniejącej szerokości i na      odcinku całkowitego braku podbudowy tj. od km 0+635 do km 0+649 (granica gminy),

2) wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,  o frakcji 0÷31,5 mm - gr. średnio 5 cm,

3) wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno - asfaltowej -  gr. 4 cm,

4) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,

5) wyprofilowanie poboczy ziemnych z dowiezieniem gruntu.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 48 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek. Roboty należy wykonać zgodnie Szczegółowym opisem zamówienia oraz dokumentacją projektową i SST (załączniki do SIWZ)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-07-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym koparką, spycharką, samochodem samowyładowczym, maszyną do rozkładania emulsji, maszyna do rozkładania grysów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie osobami w tym przynajmniej kierownikiem budowy z pełnymi uprawnieniami w branży drogowej posiadającym aktualny wpis do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000.00 zł (słownie:  sześć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-04-23 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-04-04