Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 27.02.2013r., nr ogłoszenia: 30913 - 2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo przewidzianego do realizacji na działce nr 235/22, 235/21 (wpięcie do drogo wojewódzkiej) i 225/21 (przyłącze wodne) obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo. Zadanie inwestycyjne obejmuje:

1. Budowę budynku handlowego z zapleczem sanitarnym i placem targowym z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi.

2. Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej w granicach działki, w tym:

  a) wjazd/zjazd na teren targowiska (z drogi gminnej);

  b) przyłącze wodne (działka 225/13) i doprowadzenie wody z istniejącej sieci wodociągowej;

  c) przyłącze kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków z projektowanych urządzeń;

  d) rozprowadzenie wód opadowych z projektowanych budynków i powierzchni utwardzonych;

  e) złącze kablowego ZK, wewnętrzna linia zasilającą wraz z oświetleniem terenu;

  f) Zagospodarowanie i urządzenie terenu (place, drogi ciągi piesze, nawierzchnie, parking, zieleń).

3. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót i projekcie budowlano - wykonawczym w którym określony został jako Etap I - Plac Targowy wraz z budynkiem i wiatą, obsługującym dojazdem, miejscami postojowymi, fontannami oraz infrastrukturą techniczną.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

5. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-10-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych z zakresu budowy targowisk stałych lub 2 robót budowlanych o wartości minimum 1.500.000,00 PLN każda, obejmującej zakresem roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia tj. roboty budowlane, sanitarne i elektryczne o charakterze i złożoności nie mniejszej niż przedmiot zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym: koparką jednonaczyniową; koparko-ładowarką kołową przedsiębierną; wibratorem powierzchniowym; spycharką gąsiennicową; żurawiem samochodowym; zagęszczarką spalinową; co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach: budowlano - konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie 1.500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 2.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000.00 zł (słownie:  czterdzieści pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-03-19 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-02-27

 

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (481.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (295.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (243.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz robót budowlanych (243.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (232.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób (244.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (261kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (243.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wzór umowy na roboty budowlane (337.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (221.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 10 - Zobowiazanie, że wykonawca bedzie odnawiać ubezpieczenie (245.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja geotechniczna (2.4MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany - Architektura (16.8MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany - instalacje sanitarne (10.5MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany - konstrukcja (3.2MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany - nawodnienie (2.3MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany - zieleń (4.4MB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy - Architektura (16.8MB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne.zip (20MB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne.zip (20MB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne.zip (18.3MB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne (11.4MB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy - konstrukcja (7.2MB) Zapisz dokument  
Projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu architektura (11.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu sieci (11.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu zbiorczo (11.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt wykonawczy - zieleń (14.9MB) Zapisz dokument  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (6.7MB) Zapisz dokument  
Zestawienia dla konstrukcji (105.8kB) Zapisz dokument  
Kosztorys Nakładczy - Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo (252.9kB) Zapisz dokument  
Kosztorys Nakładczy - Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo (815.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo (1.9MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 11 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 11 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (255.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 12 - Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 12 - Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej (254.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wiata poprawiona 10.10.2012 (152.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża drogowa - Projekt budowlany (3.3MB) Zapisz dokument  
Branża drogowa - Projekt wykonawczy (4.3MB) Zapisz dokument  
A20 podział posadzek (283.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A21 wiata wejściowa (152.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT 1 zbiorcza (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PZT 3 Sieci (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2013-02-27 11:44:35
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2013-02-26 15:44:49
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2013-02-27 12:44:35
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:12:45
Ilość wyświetleń:2239
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij