Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

29.01.2013r. UWAGA: Zmieniono rozstrzygnięcie w odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.01.2013r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 15/01/2013, nr ogłoszenia: 8557 - 2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.baruchowo.pl/?a=3907

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45112320-4 - Rekultywacja, 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów, 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci, 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Przedmiot zamówienia obejmuje rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kurowo Kolonia oraz budowę 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo.

1. W ramach rekultywacji składowiska zaplanowano wykonanie następujących prac:

a) rekultywacji technicznej:

 - ukształtowanie powierzchni korony,

 - rozebranie istniejących boksów,

 - rozebranie istniejącego budynku socjalnego i dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

 - rozebranie istniejącego brodzika dezynfekcyjnego

 - zdemontowanie istniejących urządzeń pompowych w przepompowni przy stawie stabilizacyjnym z przewodami technologicznymi

 - wykonanie niwelacji terenu (wewnętrzna droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego)

 - rozebranie placu manewrowego z płyt drogowych.

 - budowa studni odgazującej złoże zdeponowanych odpadów,

 - całkowite zlikwidowanie istniejącego zbiornika odcieków,

 - odprowadzenie wód opadowych do ziemi za pomocą studni chłonnych,

 - likwidacja  istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych,

 - utworzenie okrywy rekultywacyjnej (warstwy glebotwórczej, humusowej) umożliwiającej powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej,

b) rekultywacji biologicznej.

Odzyskane podczas rekultywacji materiały stal zbrojenna, płyty ogrodzeniowe i słupki ogrodzeniowe o dobrym stanie technicznym oraz budynek typu kontener należy przetransportować na miejsce wskazane przez Inwestora. Szczegółowe określenie materiału do odzysku nastąpi w momencie przekazania placu budowy.

2. W ramach budowy punktów do selektywnej zbiórki odpadów przewidziano wykonanie następujących prac:

a) Nawierzchnię każdego z punktów zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej, o wym. 20x10x6 cm (cegiełka) na podbudowie z mieszanki cementowo - piaskowej. Od strony frontowej (od strony ciągu komunikacyjnego) nawierzchnię ogranicza krawężnik drogowy o przekroju 30 x 15 cm, ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm (po zagęszczeniu). Pozostałe krawędzie nawierzchni należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi o przekroju 30 x 8 cm. Ze względu na mały zakres robót oraz różną lokalizację poszczególnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie koryt, podsypek oraz pozostałych robót należy wykonać ręcznie. Powierzchnia zabudowy 1 stanowiska: 2,23 m x 5,16 m = 11,51 m2

b) W ramach projektu planuje się wykonać następujące prace:

 - utwardzenie terenu pod pojemniki do segregacji z kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki żwirowo-cementowej;

 - zakup 6 kompletów pojemników do segregacji odpadów typu dzwon (w skład kompletu wchodzą pojemnik o poj. 1,5 m3 każdy z przeznaczeniem na papier, plastik i szkło w kolorystyce zgodnej z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo);

 - ustawienie pojemników na utwardzonych placach we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 48 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-07-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym: koparką kołową; koparko - ładowarką kołową przedsiębierną; spycharką; równiarką; co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi; zagęszczarką płytową, samohodem z podnośnikiem HDS. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach: budowlanej i sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 350.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-02-05 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2013-01-15

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane (481.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (243.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (232.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz osób (244.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (263kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (246.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (290.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (223.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wzór umowy na roboty budowlane (336.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (299.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis wykonania punktów selektywnej zbiórki odpadów (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych (33.5kB) Zapisz dokument  
Kosztorys Nakładczy - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych (127.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys Nakładczy - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych (258.1kB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany (5.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2013-01-15 10:27:46
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2013-01-15 10:27:57
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2013-01-15 10:38:24
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:13:03
Ilość wyświetleń:1487
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij