OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap I

(zamieszczone w BZP w dniu 21.12.2012r., nr ogłoszenia: 271175-2012)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo - Etap I

Wspólny Słownik Zamówień: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków, 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Przedmiotem postępowania jest:

1. budowa 54 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

a) zakres prac obejmuje:

 - budowę przykanalików,

 - osadzenie zbiorników gnilnych z filtrem i wkładem filtracyjnym,

 - montaż przepompowni ścieków podczyszczonych - w zależności od potrzeb,

 - budowę rurociągu tłocznego - w zależności od potrzeb,

 - budowę pola drenażu rozsączającego

Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Osadniki powinny posiadać znak CE i spełniać normę EN 12566-1/A1. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, przekroje drenażu rozsączającego oraz przedmiary robót zostały załączone do SIWZ w wersji elektronicznej.

2. budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Baruchowie i Bożej Woli, Gmina Baruchowo.

a) zakres prac obejmuje:

 - odcinek sieci wodociągowej z rur PVC fi 90 o długości 1087,0 mb

 - przyłącza wodociągowe z rur PVC fi 32 o długości 15,0 mb

 - hydranty fi 80 nadziemny - 4 kpl.

 - zasuwy fi 80 wraz z obudową, trzpieniem i skrzynka uliczną - 7 kpl.

 - nawiertki do rur PVC-U 90/32 z trzpieniem, obudową i skrzynką - 2 kpl.

Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionym w dokumentacji budowlanej lub im równoważne oraz wykonane zgodnie z przedstawionymi w dokumentacji budowlanej normami. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej, natomiast rury musza posiadać atest PZH. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany i przedmiar robót.

3. Okres gwarancji min. 48 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnienie warunku polega na wykonaniu co najmniej 150 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym: koparką kołową; koparko - ładowarką kołową przedsiębierną; spycharką; równiarką; co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi; zagęszczarką płytową. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach: budowlanej i sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 350.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2013-01-07 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2012-12-21