OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 269143-2012, nr ogłoszenia: 19.12.2012)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień:

45112320-4 - Rekultywacja,

45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów,

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci,

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

 

Przedmiot zamówienia obejmuje rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kurowo Kolonia oraz budowę 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo.

1. W ramach rekultywacji składowiska zaplanowano wykonanie następujących prac:

a) rekultywacji technicznej:

 - ukształtowanie powierzchni korony,

 - rozebranie istniejących boksów,

 - rozebranie istniejącego budynku socjalnego i dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

 - rozebranie istniejącego brodzika dezynfekcyjnego

 - zdemontowanie istniejących urządzeń pompowych w przepompowni przy stawie stabilizacyjnym z przewodami technologicznymi

 - wykonanie niwelację terenu (wewnętrzna droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego)

 - rozebranie placu manewrowego z płyt drogowych.

 - budowa studni odgazującej złoże zdeponowanych odpadów,

 - całkowite zlikwidowanie istniejącego zbiornika odcieków,

 - odprowadzenie wód opadowych do ziemi za pomocą studni chłonnych,

 - likwidacja  istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych,

 - utworzenie okrywy rekultywacyjnej (warstwy glebotwórczej, humusowej) umożliwiającej powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej,

b) rekultywacji biologicznej.

2. W ramach budowy punktów do selektywnej zbiórki odpadów przewidziano wykonanie następujących prac:

a) Nawierzchnię każdego z punktów zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej, o wym. 20x10x6 cm (cegiełka) na podbudowie z mieszanki cementowo - piaskowej. Od strony frontowej (od strony ciągu komunikacyjnego) nawierzchnię ogranicza krawężnik drogowy o przekroju 30 x 15 cm, ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm (po zagęszczeniu). Pozostałe krawędzie nawierzchni należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi o przekroju 30 x 8 cm. Ze względu na mały zakres robót oraz różną lokalizację poszczególnych punktów do selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie koryt, podsypek oraz pozostałych robót należy wykonać ręcznie. Powierzchnia zabudowy 1 stanowiska: 2,23 m x 5,16 m = 11,51 m2

b) W ramach projektu planuje się wykonać następujące prace:

 - utwardzenie terenu pod pojemniki do segregacji z kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki żwirowo-cementowej;

 - zakup 6 kompletów pojemników do segregacji odpadów typu "dzwon" (w skład kompletu wchodzą pojemnik na papier, plastik i szkło);

 - ustawienie pojemników na utwardzonych placach we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-07-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym: koparką kołową; koparko - ładowarką kołową przedsiębierną; spycharką; równiarką; co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi; zagęszczarkę płytową. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - rozumie się osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownicy robót - posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156 po. 1118) w branżach: budowlanej i sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 400.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 350.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2013-01-03 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2012-12-19