Zarządzenie Nr 48.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Baruchowo.

 

Na podstawie art.4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 4/02 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2011 przeprowadza się w okresie od 30 listopada 2011 r. do 15 stycznia 2012 r. według następującego planu:

1) drogą spisu z natury:

  a) środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu — według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

  b) materiały w magazynach Urzędu, w tym takie paliwo w bakach samochodów i pojazdów —   według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

  c) środków trwałych — według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

  d) druków ścisłego zarachowania – według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

2) drogą uzyskania potwierdzenia salda:

  a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek — według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

  b) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, własnych składników majątkowych i powierzonych innym kontrahentom według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

3) w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości (według sald):

  a) należności sporych i wątpliwych,

  b) rozrachunków z pracownikami,

  c) rozrachunków publicznoprawnych,

  d) i innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:

    - grunty,

    - wartości niematerialne i prawne,

    - środki trwałe w budowie,

według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:

- Przewodniczący – Krzysztof Grudziński

- Członek – Anna Matusiak

- Członek – Aneta Paczyńska

- Członek – Maria Radowska

Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 3. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przeprowadzenia instruktażu i szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej.

§ 4. Komisja inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania:

a) z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego,

b) z przebiegu i wyniku inwentaryzacji - w terminie do 20 stycznia 2012 r.

§ 5. Zobowiązuje się pracowników referatu księgowości Urzędu Gminy do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 6. Zobowiązuje się przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w terminie do 20 stycznia 2012 r.

§ 7. Zobowiązuje sie Skarbnika do ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych 2011 r.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski