Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (54)284 56 11, fax (54)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej

Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski

87-800 Włocławek

ul. Budowlanych 5/12

Cena oferty - 434 534.90 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski

ul. Budowlanych 5 /12

87-800 Włocławek

(6)

  100,00

 

 

 

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMAPOL Sp. z o.o.

Fabianki 76

87-811 Fabianki

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

2

ADA - LIGHT Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Zgodnie z punktem 13.3 SIWZ Wykonawca musi dostarczyć Kosztorys szczegółowy wypełniony na podstawie Przedmiarów Robót, dla każdej ze świetlic. Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki Przedmiaru Robót. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionym Przedmiarze Robót. Pozycje takie będą uznane za włączone do  innych pozycji wypełnionego  Przedmiaru Robót.

Kosztorys ofertowy jest istotnym elementem treści oferty, określającym wysokość ceny i podstawy do rozliczenia należnego wykonawcy wynagrodzenia. Tym samym jest dokumentem zawierającym informacje o warunkach realizacji zamówienia, oferowanych przez wykonawcę.

Art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, ustanawia obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu,

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Kosztorys ofertowy, nie mieści się w katalogu dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego (tak w orzeczeniu Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. UZP/ZO/0-54/05). Zgodnie również z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 13 sierpnia 2009 r. sygn. KIO/UZP 1000/09, w którym skład orzekający wskazał, iż okoliczność pominięcia wyceny określonego zakresu rzeczowego zamówienia, kwalifikowana jest jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kosztorys ofertowy, jako element oferty, pełni funkcję określającą zakres, ilość i koszty wykonania zamówienia, stąd jego brak w ofercie w formie wymaganej zapisami SIWZ należy uznać jako brak podania przez wykonawcę informacji o istotnych warunkach realizacji zamówienia. Brak jest możliwości uzupełnienia przez wykonawcę kosztorysu z uwagi na przepis art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zakazujący zamawiającemu i wykonawcy dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej i otwartej oferty. W konsekwencji zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, do której wykonawca nie załączył wymaganego kosztorysu ofertowego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

3

7

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Zgodnie z punktem 13.3 SIWZ Wykonawca musi dostarczyć Kosztorys szczegółowy wypełniony na podstawie Przedmiarów Robót, dla każdej ze świetlic. Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki Przedmiaru Robót. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionym Przedmiarze Robót. Pozycje takie będą uznane za włączone do  innych pozycji wypełnionego  Przedmiaru Robót.

Kosztorys ofertowy jest istotnym elementem treści oferty, określającym wysokość ceny i podstawy do rozliczenia należnego wykonawcy wynagrodzenia. Tym samym jest dokumentem zawierającym informacje o warunkach realizacji zamówienia, oferowanych przez wykonawcę.

Art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, ustanawia obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu,

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Kosztorys ofertowy, nie mieści się w katalogu dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego (tak w orzeczeniu Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. UZP/ZO/0-54/05). Zgodnie również z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 13 sierpnia 2009 r. sygn. KIO/UZP 1000/09, w którym skład orzekający wskazał, iż okoliczność pominięcia wyceny określonego zakresu rzeczowego zamówienia, kwalifikowana jest jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kosztorys ofertowy, jako element oferty, pełni funkcję określającą zakres, ilość i koszty wykonania zamówienia, stąd jego brak w ofercie w formie wymaganej zapisami SIWZ należy uznać jako brak podania przez wykonawcę informacji o istotnych warunkach realizacji zamówienia. Brak jest możliwości uzupełnienia przez wykonawcę kosztorysu z uwagi na przepis art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zakazujący zamawiającemu i wykonawcy dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej i otwartej oferty. W konsekwencji zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, do której wykonawca nie załączył wymaganego kosztorysu ofertowego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

4

5

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe BUDMONT

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Zgodnie z punktem 13.3 SIWZ Wykonawca musi dostarczyć Kosztorys szczegółowy wypełniony na podstawie Przedmiarów Robót, dla każdej ze świetlic. Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki Przedmiaru Robót. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionym Przedmiarze Robót. Pozycje takie będą uznane za włączone do  innych pozycji wypełnionego  Przedmiaru Robót.

Kosztorys ofertowy jest istotnym elementem treści oferty, określającym wysokość ceny i podstawy do rozliczenia należnego wykonawcy wynagrodzenia. Tym samym jest dokumentem zawierającym informacje o warunkach realizacji zamówienia, oferowanych przez wykonawcę.

Art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, ustanawia obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu,

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Kosztorys ofertowy, nie mieści się w katalogu dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego (tak w orzeczeniu Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. UZP/ZO/0-54/05). Zgodnie również z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 13 sierpnia 2009 r. sygn. KIO/UZP 1000/09, w którym skład orzekający wskazał, iż okoliczność pominięcia wyceny określonego zakresu rzeczowego zamówienia, kwalifikowana jest jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kosztorys ofertowy, jako element oferty, pełni funkcję określającą zakres, ilość i koszty wykonania zamówienia, stąd jego brak w ofercie w formie wymaganej zapisami SIWZ należy uznać jako brak podania przez wykonawcę informacji o istotnych warunkach realizacji zamówienia. Brak jest możliwości uzupełnienia przez wykonawcę kosztorysu z uwagi na przepis art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zakazujący zamawiającemu i wykonawcy dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej i otwartej oferty. W konsekwencji zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, do której wykonawca nie załączył wymaganego kosztorysu ofertowego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

5

4

Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne "REMBUD" Sp. z o.o.

ul. Kruszyńska 1b

87-800 Włocławek

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

6

3

Zakład Remontowo - Budowlany Jan Cezary Błaszczyk

ul. Planty 61

87-800 Włocławek

Art. 89. ust.1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

Zgodnie z punktem 13.3 SIWZ Wykonawca musi dostarczyć Kosztorys szczegółowy wypełniony na podstawie Przedmiarów Robót, dla każdej ze świetlic. Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki Przedmiaru Robót. Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wypełnionym Przedmiarze Robót. Pozycje takie będą uznane za włączone do  innych pozycji wypełnionego  Przedmiaru Robót.

Kosztorys ofertowy jest istotnym elementem treści oferty, określającym wysokość ceny i podstawy do rozliczenia należnego wykonawcy wynagrodzenia. Tym samym jest dokumentem zawierającym informacje o warunkach realizacji zamówienia, oferowanych przez wykonawcę.

Art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, ustanawia obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

1) warunków udziału w postępowaniu,

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Kosztorys ofertowy, nie mieści się w katalogu dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego (tak w orzeczeniu Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. sygn. UZP/ZO/0-54/05). Zgodnie również z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 13 sierpnia 2009 r. sygn. KIO/UZP 1000/09, w którym skład orzekający wskazał, iż okoliczność pominięcia wyceny określonego zakresu rzeczowego zamówienia, kwalifikowana jest jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kosztorys ofertowy, jako element oferty, pełni funkcję określającą zakres, ilość i koszty wykonania zamówienia, stąd jego brak w ofercie w formie wymaganej zapisami SIWZ należy uznać jako brak podania przez wykonawcę informacji o istotnych warunkach realizacji zamówienia. Brak jest możliwości uzupełnienia przez wykonawcę kosztorysu z uwagi na przepis art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zakazujący zamawiającemu i wykonawcy dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonej i otwartej oferty. W konsekwencji zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, do której wykonawca nie załączył wymaganego kosztorysu ofertowego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne "REMBUD" Sp. z o.o.

ul. Kruszyńska 1b

87-800 Włocławek

Art. 24 ust. 2 pkt 2

Wykonawca w wyznaczonym pismem z dnia 24.10.2011r. nr IBR.271.22.2011.KG/13 terminie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMAPOL Sp. z o.o.

Fabianki 76

87-811 Fabianki

Art. 24 ust. 2 pkt 2

Wykonawca w wyznaczonym pismem z dnia 24.10.2011r. nr IBR.271.22.2011.KG/13 terminie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Baruchowo dnia: 2011-11-04

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2011-11-04 11:33:19
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2011-11-04 11:33:34
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2011-11-04 11:35:39
Ostatnia zmiana:2011-11-04 11:35:46
Ilość wyświetleń:1660
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij