Gmina Baruchowo położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego w powiecie włocławskim.

 

PODSTAWOWE DANE GMINY BARUCHOWO

 

L.p.

Nazwa cechy

Jedn. miary

stan na

31 XII 2015r.

1.

Powierzchnia ogółem

ha

10  705

2.

Sołectwa

szt.

15

3.

Miejscowości ogółem 

szt.

27

4.

Stan ludności (zameldowanie na pobyt stały)

osoba

3560

5.

Stan ludności: mężczyźni

osoba

1790

6.

Stan ludności: kobiety

osoba

1770

7.

Liczba narodzin w 2014 roku

osoba

28

8.

Liczba zgonów w 2014 roku

osoba

43

9.

Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej

km

84

10.

Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej

m

8 900

11.

Sieć gazowa długość czynnej sieci rozdzielczej

m

8 850

12.

Placówki szkolne

szt.

1

13.

Placówki biblioteczne, biblioteki i filie

szt.

1

14.

Placówki biblioteczne księgozbiór w woluminach

wol.

15 351