Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

12.10.2011r. UWAGA: Zamawiający informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej w SIWZ błędnie podana została data wniesiena wadium. Obowiązująca data wniesiena wadium to 17.10.2011r, tak jak termin składania ofert, a nie jak podano w SIWZ - 10.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

(zamieszczone w BZP w dniu 22/09/2011, nr ogłoszenia: 252437 - 2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+344 do km 1+230,32

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, 34922100-7 - Oznakowanie drogowe, 34928300-1 - Bariery ochronne

Przedmiotem postępowania jest przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki na odcinku od km 0+344 do km 1+230,32 polegająca na:

1.      wykonaniu nawierzchni szer. 5.0 m z płyt betonowych sześciokątnych o grub. 12 cm w kilometrażu od km 0+344 do km 0+536,34, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

2.      wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4cm w kilometrażu od km 0+536,340 do km 1+230,32, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

3.      Podbudowa na całej długości z tłucznia grub. warstwy 15cm, na warstwie odcinającej z piasku grub. 10cm. Całość w obramowaniu z opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

4.      wykonanie barier ochronnych,

5.      wykonaniu tymczasowej i stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu.

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie zgłosi żadnych uwag do zakresu prac jakie ma wykonać, a na etapie wykonywania prac zgłosi uwagi co do zakresu - uwagi te nie będą uwzględnione.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-05-12

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - rozumie się wykonanie co najmniej 3 robót o podobnym charakterze i złożoności, tj. związanych z budową lub przebudową co najmniej dróg gminnych o nawierzchni z prefabrykatów betonowych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto) każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru itp.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym koparką, spycharką, samochodem samowyładowczym, zagęszczarką, walcem wibracyjnym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się  dysponowanie osobami zdolnymi wykonać przedmiot zamówienia, w tym kierownikiem budowy z pełnymi uprawnieniami w branży drogowej posiadający aktualny wpis do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 1.000.000,00 zł.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-10-17 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-09-22

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (399.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (122.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (124.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (118.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 9 - Specyfikacja materiałów dla nawierzchni (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (20.4MB) Zapisz dokument  
Książka przedmiarów - Przebudowa drogi Goreń - Skrzynki (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys nakładczy - Przebudowa drogi Goreń - Skrzynki (25.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2011-09-22 14:08:10
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2011-09-22 14:08:30
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2011-09-22 15:08:58
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:13:56
Ilość wyświetleń:1096

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij