12.10.2011r. UWAGA: Zamawiający informuje, iż na skutek omyłki pisarskiej w SIWZ błędnie podana została data wniesiena wadium. Obowiązująca data wniesiena wadium to 17.10.2011r, tak jak termin składania ofert, a nie jak podano w SIWZ - 10.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32

(zamieszczone w BZP w dniu 22/09/2011, nr ogłoszenia: 252437 - 2011)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki od km 0+344 do km 1+230,32

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, 34922100-7 - Oznakowanie drogowe, 34928300-1 - Bariery ochronne

Przedmiotem postępowania jest przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki na odcinku od km 0+344 do km 1+230,32 polegająca na:

1.      wykonaniu nawierzchni szer. 5.0 m z płyt betonowych sześciokątnych o grub. 12 cm w kilometrażu od km 0+344 do km 0+536,34, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

2.      wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4cm w kilometrażu od km 0+536,340 do km 1+230,32, rozwiązanie materiałowe zgodne z zał. nr 5;

3.      Podbudowa na całej długości z tłucznia grub. warstwy 15cm, na warstwie odcinającej z piasku grub. 10cm. Całość w obramowaniu z opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

4.      wykonanie barier ochronnych,

5.      wykonaniu tymczasowej i stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu.

Zamawiający zobowiązuje wykonawców do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia zakresu robot z zakresem przedstawionym w dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie zgłosi żadnych uwag do zakresu prac jakie ma wykonać, a na etapie wykonywania prac zgłosi uwagi co do zakresu - uwagi te nie będą uwzględnione.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-05-12

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przez spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - rozumie się wykonanie co najmniej 3 robót o podobnym charakterze i złożoności, tj. związanych z budową lub przebudową co najmniej dróg gminnych o nawierzchni z prefabrykatów betonowych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto) każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru itp.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie lub możliwość dysponowania przez wykonawcę odpowiednim sprzętem, w tym koparką, spycharką, samochodem samowyładowczym, zagęszczarką, walcem wibracyjnym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku rozumie się  dysponowanie osobami zdolnymi wykonać przedmiot zamówienia, w tym kierownikiem budowy z pełnymi uprawnieniami w branży drogowej posiadający aktualny wpis do właściwej izby inżynierów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przez spełnienie warunku rozumie się dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym w kwocie 1.000.000,00 zł.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2011-10-17 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-09-22