Wójt Gminy Baruchowo

                                                                                                Baruchowo, dn 19.12.2007r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży-Skrzynki gmina Baruchowo powiat włocławski.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baruchowo uchwały Nr XXIV/153/05 z dnia 8 lutego 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży Skrzynki gmina Baruchowo powiat włocławski.

Plan obejmuje południową część sołectwa Goreń Duży oraz środkową część sołectwa Skrzynki. Granice terenów oznaczono na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu na piśmie w terminie do dnia 31 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo adres: Urząd Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski