INFORMACJA

o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

1.   Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone  w dniu 9 października 2011 r.

2.   Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100

3.   Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

4.   W wyborach do Sejmu RP, wyborcy Gminy Baruchowo głosują na listy  kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym część województwa kujawsko – pomorskiego.

5.   W wyborach do Senatu RP wyborcy Gminy Baruchowo głosują  na kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 13.

6.   Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone  w okręgu wyborczym Nr 5 w wyborach do Sejmu RP stanowi zał. Nr 2. Wykaz komitetów wyborczych oraz kandydatów na senatorów, którzy zostali w okręgu  wyborczym Nr 13 (12) w wyborach do Senatu RP stanowi zał. Nr 3 do informacji.

7.   Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 26 września 2011 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.

Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

8.   Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej do dnia  19 września 2011 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej. Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do  głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,  instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie  do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

9.   Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej do dnia 26 września 2011 r. Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” sporządzoną w alfabecie Braille’a.

10. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 29 września 2011 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 5 do Informacji.

11. Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informację o przeprowadzanych wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane oraz udzielane informacje w

- pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Baruchowo adres Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

w godzinach pracy urzędu 715 - 1515 (wtorek 800 – 1600) lub telefonicznie

Nr tel. 54 2845 848 , Nr fax – u 54 2845 848

bądź drogą elektroniczną: adres email sekretarz@baruchowo.pl

 

 

Baruchowo, 14.09.2011

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski