ZARZĄDZENIE Nr 29.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 25 lipca 2011 roku

 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

§ 1. Upoważniam Pana Krzysztofa Grudzińskiego - Zastępcę Wójta Gminy Baruchowo do:

1)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

3)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);

4)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);

5)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

6)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);

7)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);

8)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

9)      wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);

10)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

11)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);

12)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.);

13)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

14)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

15)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.);

16)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.);

17)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.);

18)    wydawania w imieniu Wójta decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999r.– Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm);

19)    załatwiania w imieniu Wójta indywidualnych spraw administracyjnych, o których mowa w ustawie  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

20)    prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

21)    prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach dotyczących inwestycji i remontów;

22)    wydawanie zaświadczeń  w zakresie zadań realizowanych przez referat inwestycji, budownictwa i rolnictwa;

23)    prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych składanych do programów operacyjnych, z wyłączeniem dokumentów zastrzeżonych do bezpośredniego podpisu przez Wójta.

24)    wykonywania podczas nieobecności w pracy Sekretarza Gminy zadań określonych w zarządzeniu Nr 30.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25.07.2011r.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 43/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw w imieniu Wójta.

§ 3. Upoważnienia udzielam na czas zajmowania stanowiska Zastępcy Wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2011r.

 

                                                                                          Wójt

                                                                            inż. Stanisław Sadowski