Zarządzenie Nr 34.2011

Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Baruchowo

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie  Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zm.) i § 3 pkt.6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, póz. 850), § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. Nr191, poz. 1415 ) w związku  z § 1 ust 2, pkt.2  Zarządzenia  Nr 26/07 Starosty Włocławskiego z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Włocławskiego zarządza się co następuje:

 

§ 1.1.W celu realizacji zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji i ich zaistnieniu, opracowanie danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności w okresie zagrożenia państwa, kryzysu lub wojny organizuje się system wykrywania i alarmowania ( SWA ).

 2. System przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, a rozwija  w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny.

§ 2.   Jednostkami organizacyjnymi SWA są formacje obrony cywilnej:

a) drużyna wykrywania i alarmowania ( dwa),

b)posterunki alarmowania ( pal )

§ 3.  Formacje obrony cywilnej o której mowa w § 2 powołuje Wójt  – Szef OC Gminy poprzez nadanie przydziałów organizacyjnych.

§ 4.  Miejscem rozwinięcia DWA jest budynek Urzędu Gminy w Baruchowie.

§ 5. Ustala się „Zasady organizacji i funkcjonowania SWA na terenie gminy Baruchowo” stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.  Sekretarz Gminy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad wykonaniem niniejszego zarządzenia.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2011 r.

Wójt

inż. Stanisław Sadowski