Baruchowo, dnia 23.12.2009r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Baruchowo

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 21 ust. 1, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 póz. 1277 ze zm.) informuję o przeprowadzaniu procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu:

 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży - Skrzynki gmina Baruchowo powiat włocławski”

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, tel. (54) 28 45 611

 

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w terminie do dnia 2 lutego 2010 r. w formie: pisemnej na adres Urzędu lub ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: e-mail: gmina@baruchowo.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy.

 

Wójt

inż.. Stanisław Sadowski