Zarządzenie Nr 24.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z  dnia 7 lipca 2011 roku

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9 g ust.  2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz, 674 z późn. zm,) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zrn.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następujących składach:

 

1)  komisja egzaminacyjna dla nauczyciela języka angielskiego Gimnazjum w Baruchowie

a)     Teresa Pawlak- przewodniczący komisji

b)     Anna Banach Latoszek- ekspert

c)     Małgorzata Gontarek- ekspert

d)     Andrzej Gralak- przedstawiciel Kuratorium Oświaty

e)     Włodzimierz Majewski- Dyrektor Gimnazjum w Baruchowie;

 

2)  komisja egzaminacyjna dla nauczyciela wychowania fizycznego Gimnazjum w Baruchowie

a)      Teresa Pawlak- przewodniczący komisji

b)      Dariusz Pokrywczyński  - ekspert

c)     Małgorzata Gontarek- ekspert

d)    Andrzej Gralak- przedstawiciel Kuratorium Oświaty

e)     Włodzimierz Majewski- Dyrektor Gimnazjum w Baruchowie.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2011 roku.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski