Zarządzenie nr 18.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, póz. 266 z późn. zm.) i § 6 ust. l załącznika do uchwały nr XXXIV/208/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Baruchowo zarządza się, co następuje:

§ 1. 1Ustala się stawkę opłat za centralne ogrzewanie m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Baruchowo:

1)    lokale mieszkalne w budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy" w Czarnem - 2,93 zł/m2

2)  lokale mieszkalne w budynku „Zielonej Szkoły'' w  Goreniu Dużym - 2,28zł/m2

3)  lokale mieszkalne w budynku „Dom Nauczyciela" w Baruchowie - 3,17zł/m2

2. Do wysokości opłaty za centralne ogrzewanie doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej 2 obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2011r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski