Zarządzenie Nr 17.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Baruchowie

 

Na podstawie art.36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, póz. 373) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Baruchowie ogłoszony i przeprowadzony na podstawie zarządzenia Nr 13.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 kwietnia 2011 r.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2011 r.

 

Wójt

                                                      inż. Stanisław Sadowski