Zarządzenie Nr 16/2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 11 maja 2011 roku

 

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

Na podstawie art.110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, póz. 1362 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie, upoważniam Panią Elżbietę Księżak - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu Pomocy społecznej należących do właściwości gminy w czasie nieobecności kierownika oraz w przypadku, gdy kierownik podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu.

§ 2. Upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z zastrzeżeniem ust.3.

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, może być odwołane w każdym czasie bez podawania przyczyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2011-05-11.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski