Zarządzenie Nr 13.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Baruchowie

 

Na podstawie art.36 a ust.6 w związku z art.Sc pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Baruchowie

§ 2. W skład komisji konkursowej powołuję:

1)    Jarosław Komórek- przedstawiciel wójta

2)    Rafał Pawlak- przedstawiciel wójta

3)    Teresa Pawlak- przedstawiciel wójta

4)    Wojciech Pawłowski - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

5)    Teresa Więczkowska- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

6)    Dorota Kacprzyk- przedstawiciel Rady Pedagogicznej

7)    Anna Mechuła- przedstawiciel Rady Rodziców

§ 3. Wyznaczam Pana Jarosława Komórka na Przewodniczącego komisji konkursowej.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2011 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski