Zarządzenie  Nr 9/2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

 

Na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.) art. 8b i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), art.20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, póz. 2255 z późn. zm.) oraz § 4 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baruchowie, zarządza się, co następuje:

 

§1. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie upoważniam Panią Angelikę Grudzińską, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych należących do kompetencji Wójta przewidzianych w ustawie z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r., Nr 1 póz. 7 z późn.zm.) oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych należących do kompetencji Wójta przewidzianych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

 

§2. Upoważnienie wygasa z dniem ustania stosunku pracy pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie z zastrzeżeniem ust.3.

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być odwołane w każdym czasie bez podawania przyczyn.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 19/A/2010 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2011.04.01.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski