Zarządzenie Nr 10.2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy 7 dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 , póz. 335 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 32/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzam następujące zmiany: - w § 1 zarządzenia po wyrazach „......Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baruchowie" dodaję wyrazy .,, Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym";

- w § 3 zarządzenia po wyrazach „........... Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baruchowie" dodaję wyrazy „ , Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym".

§ 2. W Regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 32 z dnia 28.09.2010 r. w każdym miejscu gdzie występują wyrazy „....Gminy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baruchowie"' dodaję wyrazy .,. Zielona Szkoła w Goreniu Dużym".

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2011 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski