Zarządzenie nr 12/2011

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 26 kwietnia 2011 roku

w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej własność Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.  Sprzedać rzecz ruchomą - samochód pożarniczy STAR/JELCZ 005 numer rejestracyjny WLA 742D stanowiącą własność Gminy Baruchowo.

§ 2. Rzecz ruchomą, o których mowa w § 1, sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z zachowaniem następujących zasad:

1)  wartość rzeczy ruchomej określi opinia rzeczoznawcy;

2)  czynności związane z przetargiem przeprowadzi Komisja przetargowa;

3)  zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zatwierdzeniu protokołu Komisji z przeprowadzonego przetargu.

§ 3.1. Powołuje się Komisję przetargową do sprzedaży rzeczy ruchomej, o której mowa w § 1, w następującym składzie:

1)            Grudziński Krzysztof      - Przewodniczący komisji

2)            Teresa Pawlak               - Sekretarz komisji

3)            Katarzyna Mechuła        - Członek komisji

4)            Kazimierz Koralewski    - Członek komisji

2. Ustala się Regulamin Przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baruchowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baruchowie, na stronie internetowej Gminy Baruchowo  oraz w sołectwach gminy, przez okres 10 dni.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji przetargowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2011r.

Wójt

inż. Stanisław Sadowski