REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU  GMINY  BARUCHOWO

 

Dział I

PRZEPISY OGÓLNE

  

   § 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

   § 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Baruchowo na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem § 9, który dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie powołania.

   § 3. 1. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się z niniejszym Regulaminem.

          2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

   § 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

            1) pracodawcy - oznacza to Wójta Gminy Baruchowo;

            2)   pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Baruchowo na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy;

            3)   rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

 

Dział II

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 

Rozdział 1

Wynagrodzenie zasadnicze

 

   § 5. 1. W Urzędzie Gminy obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu  dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagradzania zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

          2. Podstawę ustalania zaszeregowania pracownika stanowi minimalne wynagrodzenie zasadnicze ustalone w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania oraz:

1) tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu;

2)  tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowiąca załącznik Nr 2 do Regulaminu;

3) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, pomocniczych i obsługi, poziom wynagrodzenia zasadniczego , stawka dodatku funkcyjnego, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych  stanowiskach stanowiący załącznik Nr 3 do regulaminu.

   § 6. 1. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.

          2.W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych.

 

Rozdział 2

Dodatek funkcyjny

 

    § 7. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. 

  

 

Rozdział 3

Dodatek specjalny

  

   § 8. 1.Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

 2.Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenia i przyznawany jest  w kwocie nie przekraczającej 50 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika lub w kwocie nie przekraczającej 60 % wynagrodzenia zasadniczego w wypadku, gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.

 3.Wysokość dodatku specjalnego dla osób zatrudnionych na podstawie powołania regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 4

Fundusz nagród

 

   § 9. 1. Fundusz nagród tworzy się z planowanego osobowego funduszu płac pracowników w wysokości uwzględnionej w budżecie Gminy.

2.Wysokość nagrody ustala się na podstawie oceny wyników pracy zawodowej i zaangażowania w realizacji bieżących zadań.

3. Nagrody przyznaje Wójt Gminy oraz określa ich wysokość i termin wypłaty.

4. Przyznanie nagrody, jej wysokość mają charakter uznaniowy i z tego tytułu nie przysługują pracownikowi żadne roszczenia.

5. Wójt Gminy przyznając nagrodę oraz ustalając jej wysokość bierze pod uwagę:

1) charakter pracy, jej złożoność i osiągane wyniki;

2) wiedzę zawodową, podnoszenie kwalifikacji,

3) przejawianie inicjatywy w pracy;

4) umiejętność samodzielnego rozwiązywania spraw;

5) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;

6) racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.

 

Dział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

   § 10. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.