Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Baruchowie

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W BARUCHOWIE

 

I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej „regulaminem” określa:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego;

3) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania  nagród innych niż nagroda jubileuszowa;

4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

2. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem opisanym w § 6 ust.1 i 2 regulaminu.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikachsamorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),

3) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Baruchowo;

4) kierowniku Urzędu - rozumie się przez to Wójta Gminy Baruchowo;

5) pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Baruchowo;

6) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy

Baruchowo na podstawie umowy o pracę.

 

II. Wymagania kwalifikacyjne

§3. 1.Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

2. Zatrudnienie na poszczególne stanowiska pracy osób niespełniających wymagań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić tylko w wyjątkowych szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli w wyniku naboru ni zgłosił się żaden zainteresowany.

 

III. Szczegółowe warunki wynagradzania

§4. 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

4. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1) wynagrodzenie zasadnicze;

2) dodatek za wieloletnią pracę;

3) dodatek funkcyjny, zgodnie z § 7 regulaminu;

4) dodatek specjalny;

5) premia;

6) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

7) nagroda jubileuszowa;

8) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie

z § 6 ust. 1 i 2 regulaminu;

9) dodatkowe wynagrodzenie roczne;

10) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

11) odprawa pośmiertna;

12 ) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn

niedotyczących pracowników.

§ 5. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego i wymagań kwalifikacyjnych - zał. Nr 1;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego -  zał. Nr 2 do regulaminu.

 

IV. Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania  nagród

§ 6. 1.W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród,

z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji kierownika urzędu.

2. Zasady przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród innych niż nagroda jubileuszowa, stanowiący załącznik Nr 3 do regulaminu.

 

V. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego , specjalnego oraz premii

§7. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem tj. sekretarzowi gminy, kierownikowi referatu i radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny – maksymalnie do wysokości określonej w pozycji  5 zał. Nr 2 do regulaminu.

§. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzeniAadodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach

także na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.

§ 9. 1. Tworzy się fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Wysokość funduszu może wynosić do 50% posiadanych środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

2. Podstawą naliczania premii jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika.

3. Podstawą premiowania indywidualnego jest:

1) terminowa i jakościowo dobra realizacja wyznaczonych zadań wynikających z zakresu przydzielonych obowiązków służbowych;

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż;

3) powierzenie dodatkowych obowiązków przez przełożonego.

4. Premia nie będzie przyznawana lub zostanie obniżona w przypadku:

1)samowolnego  opuszczenia bez usprawiedliwienia stanowiska  pracy;

2) nierzetelnego lub nieprawidłowego wykonywania powierzonego zadania;

3) rażącego naruszenia porządku i dyscypliny pracy, nie przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 10. Sposób i termin wypłaty wynagrodzeń określono w Regulaminie pracy Urzędu Gminy

Baruchowo.

§ 11. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany

z niniejszym regulaminem przez pracownika ds. kadr.

§ 12. Zmiany regulaminu następują w formie Zarządzenia Wójta Gminy.

 

Załączniki

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Paczyńska
Data utworzenia:2011-03-24 13:42:16
Wprowadził do systemu:Aneta Paczyńska
Data wprowadzenia:2011-03-24 07:48:29
Opublikował:Aneta Paczyńska
Data publikacji:2011-03-24 07:48:36
Ostatnia zmiana:2013-10-15 13:42:43
Ilość wyświetleń:5289
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij