Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa

tel. ( 054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Wspólny Słownik Zamówień: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2012r.

Ilość etapów rozliczenia 2.

a) pierwszy etap do 31.08.2011 - zadanie nr 1,

b) drugi etap do 31.08.2012 - zadanie nr 2

Wartość robót:

a. Branża budowlana - 766.016,25 zł

b. Instalacja wodno - kanalizacyjna - 41.757,68 zł

c. Branża elektryczna - 32.964,39 zł

Zakres prac zgodnie z dokumentami nr 3 i 4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-10-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przez spełnienie warunku, rozumie się dysponowanie osobami, lub osoby posiadanie pełnych uprawnień w branży budowl;anej, sanitarnej i elektrycznej wraz z aktualnymi wpisami do właściwej izby inżynierów.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 2011-03-22 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2011-03-14

 

Załączniki

SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (305.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (126.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz osób (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiary (8MB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - branża Architektura (4.6MB) Zapisz dokument  
Zał nr 4 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - branża elektryczna (6.9MB) Zapisz dokument  
Wzór umowy na usługi (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - branża Konstrukcja (2.4MB) Zapisz dokument  
Wzór formularza oferty na usługi (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - branża sanitarna (3.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2011-03-14 12:47:20
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2011-03-14 12:47:34
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2011-03-14 12:50:23
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:30:41
Ilość wyświetleń:956
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij