Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest został opracowany i uchwalony na poziomie powiatu dla wszystkich zainteresowanych gmin.

Treśc uchwały wraz załącznikiem zamieszczamy poniżej.

 

Uchwała  Nr XXIX/321/09
Rady Powiatu we  Włocławku
z dnia 29 grudnia  2009 roku
w sprawie uchwalenia Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest stosowanych na terenie powiatu włocławskiego

 


 
 
Na podstawie § 21 ust.1 Statutu Powiatu Włocławskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 31, poz. 584 z późn.zm)1 uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Uchwala się Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest stosowanych na terenie powiatu włocławskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2009 roku.
 
 


 
Przewodniczący Rady
 Stanisław Budzyński 


[1] zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj. Kuj.Pom. z 2002r. Nr 98, poz.2005 z późn. zm.