Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR/341/07/2010/KG/6                     Baruchowo dnia: 2010-03-16

 

 

 

Wg Rozdzielnika

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-03-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.     Jakie układy zapłonowe należy zastosować? Montowane na poprzeczkach czy montowane w szafce obok słupa?

2.     Czy w zakresie robót jest kopanie rowów pod układanie kabli, bo z pozycji kosztorysowej jednoznacznie to nie wynika.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Z informacji uzyskanych od projektanta, układy zapłonowe są integralną częścią opraw oświetleniowych.

Ad. 2 . Tak, w pozycji układanie kabla, jest również kopanie rowu pod ten kabel.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

(zamieszczone w BZP w dniu 01.03.2010, nr ogłoszenia: 44967-2010)

 

Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa, tel. (054) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Wspólny Słownik Zamówień: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

powyżej 14 tys. euro

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2010-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-03-25 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 Baruchowo dnia: 2010-03-01

 

Załączniki

Zał nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (124.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz dostaw lub usług (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na roboty budowlane (167.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (222.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (296kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (126.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wykaz personelu (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druki w wersji WORD (52.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2010-03-01 14:15:04
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2010-03-01 14:15:35
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2010-03-01 15:10:17
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:15:19
Ilość wyświetleń:1562
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij