Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 1+800 do km 3+344 - Etap II

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 12/01/2010, nr ogłoszenia: 9870-2010)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno

od km 1+800 do km 3+344 - Etap II

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-09-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 8 000.00 zł (słownie:  osiem tysięcy 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

www.bip.baruchowo.pl

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·         w zakresie proceduralnymi merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Kierownik referatu inwestycji, budownictwa i rolnictwa, tel. ( 054) 274 55 47

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2010-02-04 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Baruchowo dnia: 2010-01-12

Załączniki

Zał nr 1 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (154.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenia z art. 22 i 24 (132.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy (138.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Zobowiazanie, że wykonawca bedzie odnawiać ubezpieczenie (128.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty na roboty budowlane (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy (180.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - Grodno (13.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (222.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (296.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druki w wersji WORD (76.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2010-01-12 15:15:28
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2010-01-12 15:15:51
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2010-01-12 15:42:19
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:15:32
Ilość wyświetleń:1381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij