Baruchowo: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice od km 0+000 do km 0+464
Numer ogłoszenia: 426282 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo , Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice od km 0 000 do km 0 464.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice. Początek odcinka projektowanego km 0+000 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2920 C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo o nawierzchni utwardzonej prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kuj. - Kowal - Gostynin, a koniec w km 0+464 jest to granica terenów gminy Baruchowo. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 0,464 km. Na projektowanym do ulepszenia istniejącej nawierzchni odcinku drogi gminnej zaprojektowano n/w roboty: - wykonanie nowego przepustu z rur betonowych fi 40 w km 0 003, - karczowanie drzew i krzaków, - wykonanie koryta pod podbudowę wraz z uformowaniem i zagęszczeniem pobocza oraz wykonaniem niezbędnych robót ziemnych podłużnych, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy, - wykonanie górnej w-wy podbudowy, - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi i emulsja asfaltową, - wykonanie zjazdów gospodarczych. powyżej 14 tys. euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 4 000.00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zdolność ekonomiczna i finansowa, Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zdolność techniczna, Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS, Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa), na sumę gwarancyjną nie niższą jak 200 tys. zł., Potwierdzenie posiadanych uprawnień, Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń, Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, tj.: koparka, spycharka, samochód samowyładowczy, maszyna do rozkładania grysów i emulsji, Wykaz wykonanych robót budowlanych, Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy, Oświadczenie wykonawcy o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy, Oświadczenie z art. 22 i 24, Oświadczenie z art. 22 i 24, Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania, Wykaz prac jakie wykonawca zamierza przeznaczyć do wykonania podwykonawcy, Wzór zobowiazania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Zobowiazanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia, Zobowiązanie wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2010 godzina 10:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).