Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZPiB/341/18/2009/KG/20                          Baruchowo dnia: 2009-08-28

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zapraszamy Państwa Firmę do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem  na: Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą  i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2009-09-08 do godz. 10:00.

Zamawiający otworzy oferty dnia 2009-09-08 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Oferty muszą być zabezpieczone wadium w wysokości: 12 000.00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 zł)

Zamawiający dokonał następujących zmian w przesłanej Państwu wraz z zaproszeniem do negocjacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmieniono szczegółowy opis zamówienia, zgodnie z załącznikiem z dnia 28.08.2009r

Jednocześnie przekazuję Państwu, odpowiedzi na pytania jakie zostały zadane podczas negocjacji:

1.      Jaka nawierzchnia pomiędzy płytą boiska a bieżnią?

- Pomiędzy płytą boiska a bieżnią nie ma żadnej dodatkowej nawierzchni. Płyta boiska jest już wykonana w technologii trawy naturalnej wysiewanej do gruntu, która bezpośrednio łączy się z obrzeżem trawnikowym 30x8, rozgraniczającym bieżnię i płytę boiska.

2.      Na planie zagospodarowania terenu widnieją spadki na łukach bieżni o nachyleniu 1 % na zewnątrz toru. Jest to niezgodne z przepisami. Prosimy o przeprojektowanie spadków do środka bieżni oraz o zaprojektowanie odprowadzenia wód z bieżni.

- Proszę zastosować spadki ma łukach bieżni o nachyleniu 1 % do wewnątrz toru – dokumentacja zostanie na ta okoliczność poprawiona przez projektanta. Odwodnienie bieżni nie jest koniecznie, gdyż grunt jest przepuszczalny na tyle ze zdoła odebrać zgromadzona na nim wodę.

3.      Brak zaznaczonego spadku na odcinku prostej z 6-oma torami. Prosimy o uzupełnienie.

- Zgodnie z zapisami SIWZ bieżnia 6-cio torowa jest prosta, wykonana z poliuretanu przepuszczalnego dla wody. W związku z czym, nie ma konieczności wykonywania na niej spadku.

4.      Jaka nawierzchnia w zakolach pomiędzy bieżnią a płytą boiska? Brak opisu, rysunków oraz pozycji w przedmiarze.

- Na zakolach pomiędzy bieżnią a płytą boiska, wysiana jest trawa naturalna, taka sama jak na płycie boiska.

5.      Trzeba zmienić nawierzchnie w polu pchnięcia kulą, jest trawa syntetyczna niska 22 mm, brak będzie śladu upadku kuli.

- Nawierzchnia w polu pchnięcia kulą, w związku że jest to projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej, pozostaje zgodnie z opisem w projekcie i przedmiarze, tj. trawa syntetyczna niska 22 mm.

6.      Czego dotyczy pozycja 4.1 przedmiaru?

- Dotyczy to skrzyni do skoku w dal i trójskoku. Okładziny drewniane zamontowane są, na obrzeżach betonowych które wyznaczają szerokość i długość zeskoczni.

7.      W dokumentacji jest łapacza piasku, brak w przedmiarze.

- Łapacz piasku został wyłączony z przedmiotowego postępowania. Zmiana ta została naniesiona w Szczegółowym opisie zamówienia.

8.      Pozycja 4.3. - belka do odbicia do skoku w dal i trójskoku jest ilość 1, powinno być 3.

- Zamawiający uznał iż 1 kpl. oznacza trzy sztuki, jednakże na skutek powstałych niejasności informuję, iż belka do odbicia do skoku w dal i trójskoku  - w ilości 3 sztuk.

9.      Czy za bramkami są już zamontowane piłko chwyty? Jeżeli nie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji.

- Tak za bramkami zamontowano już piłkochwyty.

10.    Czy w zakres etapu II wchodzi ogrodzenie stadionu? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji.

- Nie, ogrodzenie stadionu nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania przetargowego.

11.    W przekroju przez bieżnię jest zaznaczony drenaż. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru o ten zakres zamówienia.

- Bieżnia nie posiada drenażu. Realizacja zadania, obejmuje wykonanie bieżni bez drenażu.

12.    Na planie brak odprowadzenia wód z drenażu boiska. Prosimy o uaktualnienie dokumentacji o ten zakres już wykonanej sieci drenażowej, lub o rozszerzenie dokumentacji i dodanie pozycji do przedmiaru.

- Brak drenażu. Grunt przesiąkalny nie wymaga odprowadzenia wód.

13.    Brak w przedmiarze taśm wyznaczających do pola pchnięcia kulą. Jednocześnie projekt i przedmiar nie uwzględnia ewentualnych obrzeży wokół tego pola.

- Obrzeża zostały uwzględnione w przedmiarze robót w pozycji 2.3. Natomiast taśmy należy uwzględnić w pozycji 3.3 przedmiaru.

14.    Czego dotyczy pozycja 4.6. przedmiaru? Czy jest to nakładka drewniana na obrzeża wokół zeskoczni?

- Tak, dotyczy zeskoczni.

15.    Brak oświetlenia. Są zaznaczone słupy na planie zagospodarowania, brak ich w zakresie. Czy są już wykonane?

- Oświetlenie nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania przetargowego.

16.    Czy system zraszaczy płyty boiska jest już wykonany? Jeżeli nie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji. Późniejsze jego wykonanie będzie wiązało się z miejscowymi zniszczeniami wykonanej bieżni okólnej.

- Tak, system zraszaczy jest już zamontowany. Zraszacze firmy PERROT.

17.    Brak w dokumentacji i w przedmiarach robót związanych z zagospodarowaniem terenu na zewnątrz bieżni, do linii ogrodzeń.

- Zagospodarowanie terenu, nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania przetargowego. Inwestor sam wykona zagospodarowanie terenu.

18.    Rysunek nr 12 dotyczący rozbiegu i zeskoczni do skoku w dal i trójskoku pokazuje, że wokół rozbiegu należy wykonać ranę z drewna. Niestety nie zostały one w ogóle pokazane na przekroju B-B . Prosimy o zmianę na obrzeża. Jednocześnie prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze.

- W około rozbiegu należy zastosować obrzeża betonowe 30x8.

19.    Prosimy o rozbicie nawierzchni z pozycji przedmiaru 3.1. na nawierzchnię na bieżni i na nawierzchnię pogrubioną na rozbiegu do skoku w dal i trójskoku.

- W związku z faktem, iż zastosowano rozwiązanie w technologii przepuszczającej wodę, a więc koniecznym jest zastosowanie warstwy elastycznej ET 35 mm i maty poliuretanowej wraz z natryskiem 10+3 mm, nie ma konieczności rozdzielania nawierzchni z pozycji przedmiaru 3.1. na nawierzchnię na bieżni i na nawierzchnię pogrubioną na rozbiegu do skoku w dal i trójskoku.

20.    Rysunek 10 - przekroje przez boiska i bieżnię, pokazuje, że wokół boiska głównego jest kostka.

- Wokoło boiska głównego jest bieżnia oddzielona od niego tylko obrzeżem, natomiast za bieżnia będzie kostka, która już nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania przetargowego.

21.    Prosimy o zamieszczenie prawidłowych i pełnych przekrojów z wymiarami i opisami i grubościami warstw konstrukcyjnych podbudowy i samych nawierzchni przez: bieżnię na odcinku prostym i na łukach, rozbieg do skoku w dal i trójskoku, pola pchnięcia kulą, zakola i powierzchnię pomiędzy bieżnią i boiskiem piłkarskim.

- Warstwy podbudowy należy wykonać zgodnie z załączonym projektem i zapisami SIWZ.

22.    Prosimy o zamieszczenie planu zagospodarowania z wymiarami, umożliwiającymi sprawdzenie ilości z przedmiaru. Zamieszczony plan, ma tak małe cyfry opisujące wymiary, że nawet w powiększeniu są one nieczytelne.

- Posiadany przez Zamawiającego Plan zagospodarowania, zostanie załączony jako dodatkowy załącznik do SIWZ.

 

Zamawiający

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/18/2009/KG/19                       Baruchowo dnia: 2009-08-28

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą  i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo (negocjacje z ogłoszeniem).

Szanowni Państwo,

W związku z ustaleniami które zapadły podczas negocjacji, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacje z ogłoszeniem, na Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą  i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmieniono szczegółowy opis zamówienia, zgodnie z załącznikiem z dnia 28.08.2009r                                                                     Zamawiający

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZPiB/341/18/2009/KG                       Baruchowo dnia: 2009-08-20

 

 

 

 

Wg Rozdzielnika

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

 

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zapraszamy Państwa Firmę do udziału w negocjacjach w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą  i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo

Negocjacje odbędą się w siedzibie zamawiającego pok. Nr 1 dnia 2009-08-27 w  godzinach określonych na zaproszeniach. 

Poniżej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający