Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/16/2009/KG/16                          Baruchowo dnia: 2009-07-30

 

  

         Wg rozdzielnika

  

P O W I A D O M I E N I E

o rozstrzygnięciu protestu

 

Szanowni Państwo,

W związku z wpłynięciem w dniu 2009-07-29 protestu dotyczącego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na :

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w ilości 119 sztuk

uprzejmie informujemy Państwa, iż na podstawie art. 183 powołanej ustawy

oddalono przedmiotowy protest.

 

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 184 powołanej ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, z jednoczesnym przekazaniem kopii treści odwołania Zamawiającemu.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający na wstępie informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) art. 17 ustawy dotyczy osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast zasady przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, jak również wybór wykonawcy zgodnie z przepisami ustaw zawarty jest w art. 7 powyższej ustawy.

Zamawiający w piśmie Nr ZPiB/341/16/2009/KG/13 z dnia 27.07.2009r. udzielając odpowiedzi  na pytanie: Czy dopuszcza się stosowanie osadników gnilnych posiadających aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska? podtrzymał zawarte w dokumentacji budowlanej zapisy mówiące o tym, że osadniki gnilne powinny spełniać normę PN-EN 12566-1. W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza osadników posiadających jedynie aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie. Podtrzymując stanowisko projektanta, Zamawiający kierował się dobraniem parametrów pozwalających na spełnienie wymogu, jaki również został zawarty w dokumentacji technicznej, a mianowicie zapewnienie trwałości urządzeń przez okres co najmniej 10 lat.

Dlatego też przedstawiona przez Zamawiającego w piśmie Nr ZPiB/341/16/2009/KG/13 z dnia 27.07.2009r. konieczność spełnienia przez osadniki gnilne normy PN-EN 12566-1, w żaden sposób nie naruszają zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a jedynie ma pomóc w zapewnieniu trwałości projektu, co w efekcie końcowym pozwoli Zamawiającemu w sposób prawidłowy i rzetelny dokonać oceny złożonych ofert.

Zgodnie bowiem z wyrokami arbitrów UZP i wyrokami Sądów Okręgowych zamawiający ma prawo do opisania zamówienia w sposób przewidziany w art. 29 ust. 1, 3, art. 30, art. 31 ustawy – Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem wyrażonym w art. 29 ust. 2 ustawy PZP.

Fakt, że nie każdy wykonawca może złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu, nie oznacza utrudnienia uczciwej konkurencji. Zamawiający opracowując SIWZ uwzględnił zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Rozważania swoje oparł na orzeczeniach sądów i UZP.

Poniżej tezy z niektórych orzeczeń w sprawie opisu zamówienia potwierdzających stanowisko zamawiającego.

Wyrok SO w Lublinie z 09.11.2005, sygn. II Ca 587/05.

Stwierdza się w nim między innymi, że przepisy ustawy PZP aczkolwiek nie pozwalają na formułowanie warunków postępowania uniemożliwiających swobodny dostęp do udziału w postępowaniu w celu złożenia oferty, to jednakże ograniczenia te nie mogą naruszać samej istoty zasady, iż określenie przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia jest zawsze decyzją własną zamawiającego, ponieważ to zamawiający decyduje o tym co ma być przedmiotem określonego zamówienia.

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 29 czerwca 2007 r., sygn. UZP/ZO/0-756/07.

Z przepisów ustawy wynika, że zamawiający samodzielnie dokonuje oceny swoich potrzeb i stosowanie do tych potrzeb opisuje – z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 29 ustawy Pzp – przedmiot zamówienia - wyrok ZA z 31.01.2006 r., sygn. UZP/ZO/0-215/06.

Ponadto Zespół Arbitrów podzielił w jednym z postępowań odwoławczych stanowisko zamawiającego, który miał prawo uszczegółowić opis przedmiotu zamówienia określonymi wymaganiami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi, formułując je za pomocą odpowiednich granicznych parametrów technicznych.

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2 października 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1177, 1186/07

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający nie może zatem tak sformułować warunków udziału w postępowaniu, aby prowadziły one do nieuzasadnionego preferowania jednych i tym samym dyskryminacji innych wykonawców.

Z drugiej strony Zamawiający musi mieć prawo do nabycia dokładnie takiego przedmiotu zamówienia jaki jest mu potrzebny. Określenie przedmiotu zamówienia jest zawsze decyzją Zamawiającego. Zamawiający samodzielnie dokonuje oceny swoich potrzeb i stosownie do tych potrzeb opisuje przedmiot zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia pozwala na konkurencję wszystkim firmom działających na rynku. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny nie musi oznaczać konieczności zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie.

Przedmiotowe postępowanie jest inwestycją, przewidzianą do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla  gospodarki i ludności wiejskiej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiającego do prowadzenia postępowania w taki sposób, aby w jego wyniku dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest z punktu widzenia Zamawiającego najbardziej użyteczna i potrzebna.

Zamawiający, przygotowując SIWZ wskazał tylko te dokumenty w zakresie materiałów, które nie zostały sprecyzowanie zapisami w projekcie budowlanym. Ponadto Zamawiający przygotowując SIWZ przeanalizował treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w szczególności zapis § 3.1. rozporządzenia, w którym ustawodawca wymienia otwarty katalog, czego Zamawiający może żądać w szczególności celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Oznacza to, że poza wymienionymi w § 3.1., Zamawiający może żądać innych dokumentów, oświadczeń lub materiałów, niewymienionych w tym §.

Zamawiający ponadto zwraca uwagę, że postępowanie przetargowe jest skierowane do Wykonawców specjalizujących się w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, a nie do producentów urządzeń związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Materiał w postaci osadnika gnilnego, jest tylko jednym z elementów zamówienia. Wykonawca nie musi być sam producentem osadnika o określonym standardzie, może skorzystać w tym zakresie z dostawy innych firm produkujących osadnik odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

Z załączonego przez składającego protest pisma Instytutu Ochrony Środowiska Nr ZN/5/36/2006 z dnia 3 lipca 2009 roku wynika jedynie, iż w myśl ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wyrobem budowlanym nadającym się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jest produkt oznaczony znakiem budowlanym. Podstawą do oznakowania znakiem budowlanym powtarzalnych, małych, biologicznych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, jest wydanie przez producenta deklaracji zgodności z aktualną aprobatą techniczną IOŚ albo normą PN-EN 12566-3, określającą wymagania i metody badania stosowane do oceny gotowych urządzeń do oczyszczania ścieków, które są wymagane aby oczyścić ścieki zgodnie z warunkami ich odprowadzenia.

Natomiast norma PN-EN 12566-1 określa ogólne wymagania dotyczące prefabrykowanych osadników gnilnych i wyposażenia pomocniczego stosowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków do 50 OLM, obejmujące wymagania dotyczące funkcjonowania i użytkowania, badania, znakowania i sterowania jakością

Jednocześnie Zamawiający analizując lata ubiegłe, tj. 1999-2007 i posiadając na swoim terenie wybudowane 146 sztuki przydomowych oczyszczalni ścieków stoi na stanowisku, iż dopuszczając do przedmiotowego postępowania przetargowego produkty posiadające wyłącznie aprobatę techniczną

dopiero wtedy narusza przepisy ustawy praw zamówień publicznych, uniemożliwiając rzetelne porównanie i ocenę złożonych ofert

Dlatego też, Zamawiający pozostawia określony w piśmie Nr ZPiB/341/16/2009/KG/13 z dnia 27.07.2009r. wymóg iż osadniki gnilne powinny spełniać normę PN-EN 12566-1.

Składający protest, winien mieć świadomość warunków, w których działa Zamawiający, a w szczególności wymogów stanowionych przez programu pomocowe Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zarzut Protestującego o naruszenie art. 7 ust.1 i 3 ustawy PZP dotyczący naruszenia zasady równego traktowania Wykonawców i nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji jest bezzasadny.

 

                                                                                  Zamawiający

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/16/2009/KG/15                             Baruchowo dnia: 2009-07-30

 

 

        Wg rozdzielnika

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wpłynięciu protestu

 

Szanowni Państwo,

W związku z wpłynięciem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w ilości 119 sztuk w dniu 2009-07-29 protestu, dotyczącego:

opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

uprzejmie Państwa informujemy, iż jego treść jest następująca: Treść protestu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 181 ust.3 ustawy w załączeniu przekazujemy kopię wniesionego protestu jednocześnie wzywając Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Prosimy o pisemne zgłaszanie swojego udziału w w/w postępowaniu według zasad określonych w art. 181 ust.5 ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy, informujemy o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

                                                                 

 

  Zamawiający

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/16/2009/KG/14                              Baruchowo dnia: 2009-07-30

 

 

                                                                                  Wg Rozdzielnika

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w ilości 119 sztuk,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o podanie grubości ścianek drenażowych oraz dokumenty jakim powinien odpowiadać drenaż.

2. Czy dopuszcza się zamianę zbiorników wielkości 4000 i 5000 na 2x2000 i 2000 + 3000?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający po ustaleniach z projektantem informuje, że grubość ścianek drenażowych powinna wynosić nie mniej niż 2,7 mm. Grubość ścianki powinna wynikać z dokumentacji technicznej drenażu lub aprobaty technicznej.

Ad.2. Nie, nie dopuszcza się zmiany zbiorników wielkości 4000 i  5000 na 2x2000 i 2000 + 3000.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/16/2009/KG/13                            Baruchowo dnia: 2009-07-27

  

 

       Wg Rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo w ilości 119 sztuk,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy dopuszcza się stosowanie osadników gnilnych posiadających aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska?

2. Czy oferowanie przepompownie i pompy muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne, które należy dołączyć do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Osadniki gnilne zgodnie z projektem budowlanym, powinny spełniać normę PN-EN 12566-1. W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza osadników posiadających jedynie aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie.

Ad.2. Zgodnie z zapisami projektu budowlanego, urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. W związku powyższym oferowane przepompownie i pompy, muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne, które należy dołączyć do oferty.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

                                     Zamawiający

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 233816 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009 )

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo

w ilości 119 sztuk

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45232421-9

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-10-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 45 000.00 zł (słownie:  czterdzieści pięć tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym są: Krzysztof Grudziński - Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. ( 054) 274 55 47

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2009-08-06 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- zapłata za wykonane prace nastąpi w trzech transzach w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury: pierwsza transza, po wybudowaniu co najmniej 40 sztuk oczyszczalni i odbiorze częściowym, druga również po wybudowaniu kolejnych co najmniej 40 sztuk oczyszczalni i odbiorze częściowym, trzecia, po odbiorze końcowym (ostatecznym) całości robót bez usterek.

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

4

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

6

Potwierdzenie posiadanych uprawnień

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym przynajmniej kierownik budowy z uprawnieniami w branży instalacyjnej (instalacje wodno – kanalizacyjne) posiadający aktualny wpis do właściwej izby inżynierów.

2

7

Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, w tym co najmniej koparka 0,40 m3 - 1 szt, samochód samowyładowczy o ładowności do 5 t - 1 szt, zagęszczarka płytowa - 1 szt.

3

8

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w tym co najmniej 1 dla której jednorazowa ilość budowanych oczyszczalni przekroczyła liczbę 50 sztuk w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia –, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

4

9

Wzór oświadczenia z art. 22 i 24

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 i 24

1

10

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

5

11

Wzór zobowiązania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

6

12

Wzór oświadczenia o zgodności z warunkami przetargu

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

7

13

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

8

14

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania

9

15

Wzór zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

10

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

90%

2

Okres gwarancji

10%

 

 

 Baruchowo dnia: 2009-07-10