Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/15/2009/KG/12                      Baruchowo dnia: 2009-07-28

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą  i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1

W szczegółowym opisie tematu zamówienia Zamawiający zamieścił zapis: "Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się grubości 35-40 mm przepuszczalną dla wody, bezspoinową antypoślizgową matę elastyczną wykonywaną maszynowo bezpośrednio na placu budowy (czarny granulat gumowy łączony lepiszczem poliuretanowym) - typu ET, na którą nakłada się górną warstwę poliuretanu z posypką (barwny granulat EPDM., Grubość nawierzchni to min. 13 mm. Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody i odporna na kolce."

Informujemy, że mata elastyczna typu ET 35-40 mm to element podbudowy składający się z czarnego granulatu gumowego zespolonego z drobnym kruszywem kamiennym za pomocą lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia poliuretanowa w systemie natryskowym natomiast składa się z warstwy nośnej wykonanej z czarnego granulatu gumowego - grubość ok. l1 mm, na którą nanosi się systemem natryskowym drobno zmielony granulat EPDM zmieszany z lepiszczem poliuretanowym o grubości ok. 2 mm, co łącznie daje warstwę nawierzchniową poliuretanową o wymaganej grubości 13 mm. Obie warstwy - elastyczna typu ET i wierzchnia poliuretanowa nanosi się maszynowo na placu budowy. Czy zatem Zamawiający wymaga zainstalowania kolejno: warstwy ET 35-40 mm, warstwy nośnej 11 mm oraz warstwy natryskowej 2 mm - tak jak prawidłowo wymaga lego technologia ?

Pytanie nr 2

W szczegółowym opisie tematu zamówienia w punkcie 2.2. Zamawiający wymienia dokumenty, jakie powinna posiadać oferowana nawierzchnia. Czy w celu weryfikacji, że rzeczywiście zaoferowano wymagany system dokumenty te należy dołączyć do oferty ?

Pytanie nr 3

Czy z uwagi na fakt, że istnieje wiele systemów nawierzchni poliuretanowych (również np.:, przemysłowych) Zamawiający wymaga dołączenie do oferty certyfikatu IAAF, który jest jedynym obiektywnym dokumentem stwierdzającym przydatność nawierzchni poliuretanowej do wykorzystania jako nawierzchni sportowej ?

Pytanie nr 4

W przedmiarach poz. 3. Nawierzchnie, pkt. 3.3. KNZ 3-101-1 występuje nawierzchni z trawy syntetycznej na gotowym podkładzie kamiennym 174.42 m2. W szczegółowym opisie i w SIWZ brak wzmianki o takiej nawierzchni. Gdzie zatem należy ułożyć wspomniane 174,42 m2 trawy syntetycznej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

Tak, Zamawiający wymaga zainstalowania kolejno: warstwy ET 35-40 mm, warstwy nośnej 11 mm oraz warstwy natryskowej 2 mm, lub warstwy ET 35-40 mm, warstwy nośnej 10 mm oraz warstwy natryskowej 3 mm - tak jak prawidłowo wymaga lego technologia.

Ad. 2.

Tak, dokument wymienione w szczegółowym opisie tematu zamówienia, pkt. 2.2 – należy dołączyć do oferty, tak aby Zamawiający mógł łatwo zweryfikować czy zaoferowano wymagany system.

Ad. 3.

Tak, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu IAAF.

Ad. 4.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej na gotowym podkładzie kamiennym, określona w poz. 3. Nawierzchnie ppkt. 3.3. Przedmiaru robót, związana jest z wykonaniem pola rzutni do pchnięcia kulą.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

         Zamawiający

 

24.07.2009 UWAGA: W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi postepowania, Zamawiający prosi w pierwszej kolejności o zapoznanie się ze Szczegółowym opisem zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(Numer ogłoszenia: 231398 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa boiska do piłki nożnej – Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchnięcia kulą  i skocznią w dal i trójskoku w miejscowości Baruchowo

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-05-31

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 12 000.00 zł (słownie:  dwanaście tysięcy 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym

jest: Krzysztof Grudziński - Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych,  tel.  (054) 274 55 47

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2009-08-04 do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia


Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

4

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

6

Wzór potwierdzenia posiadanych uprawnień

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym przynajmniej kierownik budowy z uprawnieniami w branży drogowej posiadający aktualny wpis do właściwej izby inżynierów.

2

7

Wzór wykazu niezbędnych narzędzi i urządzeń

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, w tym co najmniej:  spycharka gąsiennicowa, walec statyczny samojezdny, maszyna do rozkładania warstwy elastycznej poliuretanowej.

3

8

Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w tym o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych lub bieżni o powierzchni co najmniej 2000 m2), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

4

9

Wzór oświadczenia z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

10

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

5

11

Wzór zobowiązania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie

6

12

Wzór oświadczenia o zgodności z warunkami przetargu

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

7

13

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

8

14

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

Wykaz prac  przeznaczonych do podwykonania

9

15

Wzór zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

10


Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 Baruchowo dnia: 2009-07-08