Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 05 czerwca 2009 r., jeśli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.