Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/08/2009/KG/16                  Baruchowo dnia: 2009-04-24

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-04-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Pytanie dotyczy branży elektrycznej - poz.6 i 7 przedmiaru zawierają 59 szt. Opraw, a w dokumentacji są 103szt., ponadto brak określonych typów opraw a z dokumentacji wynika że typów jest 4 tylko brak opisu jakie. Pytanie jest ważne bo od ilości zależy też ilość przewodów.

 2. Proszę wyjaśnić czy drzwi aluminiowe są oszklone wszystkie (to wynika z nakładów z przedmiaru) czy tylko dwuskrzydłowe D5, jeśli tak to czy szkłem bezpiecznym,  ponadto czy wszystkie drzwi mają mieć samozamykacze?

 3. Czy ma być w okienkach mechanizm do otwierania z podłogi ?

 4. Dla uściślenia proszę o potwierdzenie, że posadzka i schody mają być z płytek "gres" antypoślizgowych ?

 5. W pozycjach kosztorysu dotyczących ram R-1 są błędy obmiarowe proszę się do tego odnieść skoro kosztorys ma być podstawą rozliczenia

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Proszę wziąć pod uwagę, iż w zakresie przedmiotowego postępowania przetargowego nie ma konstrukcji dachu, natomiast projekt budowlany obejmuje cały zakres. Z załączonej dokumentacji Wykonawca może policzyć i sprawdzić, czy określone w przedmiarze wartości są zgodne, czy też należy je poprawić, tak aby odpowiadały zapisom wynikającym z dokumentacji, przy czym każda korekta przedmiaru czy też kosztorysu szczegółowego wymaga zaparafowania przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy z pisemnym wyjaśnieniem powodów korekty.. Jednocześnie informuję, iż po uzgodnieniu z projektantem, typy opraw jakie zastosowano w projekcie to: Oprawa Raster 4x18W, Oprawa Raster 2x18W, H10 HQI Downlight.

Ad. 2. Wszystkie drzwi aluminiowe są oszklone szkłem bezpiecznym i wyposażone w  samozamykacze.

Ad. 3. Nie, w okienkach nie ma potrzeby aby montować mechanizm do otwierania z podłogi. Wystarczy sam mechanizm otwierania w oknie.

Ad. 4. Tak, posadzka i schody mają być z płytek „gres” antypoślizgowych.

Ad. 5. Zgodnie z zapisami pkt. 12 SIWZ Wykonawca kalkulując cenę, uwzględnia wszystkie składniki przedmiaru robót. W przypadku, kiedy w przedmiarze robót nastąpił błąd w obliczeniach, Wykonawca zobowiązany jest go skorygować, gdyż wypełniony przedmiar robót stanowi podstawę i dowód późniejszego rozliczenia umowy. Przedmiar robót, czy też kosztorys szczegółowy załączony do oferty, w miejscach korygowanych przez Wykonawcę powinien być przez niego zaparafowany, z dołączeniem wyjaśnień i powodów dokonania korekty.  

 

Jednocześnie, ze względu na liczne wątpliwości, co do zapisów przedmiaru robót i dokumentacji budowlanej Zamawiający informuje, iż wycenę należy dokonać w szczególności w oparciu o projekt budowlany i zgodnie ze sztuka budowlaną .

 Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/08/2009/KG/14                Baruchowo dnia: 2009-04-16

 

 

            Wg rozdzielnika

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Szanowni Państwo,

W związku z wypełnieniem przedmiaru robót dla instalacji elektrycznej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu przetarg nieograniczony, na :

Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,,

działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 7 dni.

Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2009-04-21 na dzień 2009-04-28. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2009-04-21 na dzień 2009-04-28.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

 

                                                                  Zamawiający


Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/341/08/2009/KG/13                 Baruchowo dnia: 2009-04-16

 

 

  Wg Rozdzielnika

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-04-10, 2009-04-15 i 2009-04-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zgodnie z rozmową telefoniczną wysyłam listę pytań bardzo istotnych do wyjaśnienia zakresu robót. Część pytań została wysłana w piątek 10.04.2009, druga część poniżej:

1. W dokumentacji z dn.06.02.2009r. - Architektura pkt.2.7 - projektant umieścił zapis odnośnie wykonania aktualnych badań nośności gruntu, których Inwestor nie dostarczył na czas projektowania,

a które w chwili obecnej mogą zmienić zakres i okres wykonania robót w przypadku zaistnienia faktu

przeprojektowania fundamentów. Prosimy o zamieszczenie w umowie zakresu alternatywnego oraz

sposobu jego finansowania, a także zmiany okresu wykonania.

2. W dokumentacji zagospodarowania terenu zaznaczono szambo szczelne wraz z przyłączeniem, przyłącze wody PE 32,

- prosimy o informację czy ten zakres wchodzi do zadania jeśli nie to gdzie jest granica włączenia?

3. Prosimy o informację czy instalacja elktryczna jest w zakresie zadania - brak jej w przedmiarze?

4. Prosimy o informację czy dźwigary wraz z zadaszeniem są wyłączone z zakresu do wykonania?

5. Prosimy o podanie standardu wykonania i wyposażenia w biały montaż, czyli np.:

- stolarka okienna - wymogi, kolor

- stolarka drzwiowa - wymogi, kolor

- biały montaż - producent lub wymogi co do klasy wyposażenia

- siedziska - np. wzór z oparciem czy bez

6. Pytanie dotyczy parametrów balustrad - z dokumentacji wynika że są z kwasówki ale brak opisu jakie ma być wypełnienie czy z prętów kwasoodpornych czy też innego materiału?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający zmienił zapis SIWZ dodając możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pytaniu.

Ad. 2. Prace w postaci zamontowania szamba szczelnego oraz budowy przyłącza wady nie nalezą do zakresu przetargu. Zamawiający doprowadzi przyłącze wodne oraz zamontuje szambo szczelne w swoim zakresie. Wykonawca, zobowiązany będzie jedynie do podpięcia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejących przyłączy.

Ad. 3. Tak instalacja elektryczna jest w zakresie zadania. Zakres instalacji elektrycznej dotyczy całego obiektu zgodnie z projektem, a kończy się na wyprowadzeniu i zamknięciu w puszkach przewodów dla potrzeb późniejszego podłączenia oświetlenia trakcie budowy konstrukcji dachu. Przedmiar dla instalacji elektrycznej zostanie powieszony pod ogłoszeniem o postępowaniu przetargowym.

Ad. 4. Nie, dźwigary wraz z zadaszeniem nie są objęte zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego.

Ad. 5. Standard wykonania i wyposażenia:

  1. Stolarka okienna zgodnie z projektem, tj. okna plastikowe – kolor zielony RAL 6002 od strony zewnętrznej, od wewnątrz w kolorze białym.
  2. Stolarka drzwiowa zgodnie z projektem, tj. drzwi zewnętrzne aluminiowe – kolor zielony RAL 6002, drzwi wewnętrzne drewniane (płytowe).
  3. Biały montaż zgodnie projektem i kosztorysem, tj. umywalki porcelanowe, pisuary porcelanowe, ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne mosiężne standardowe, oraz suszarki do rąk elektryczne.
  4. Siedziska w kolorze żółtym (RAL 1003) i zielonym (RAL 6032). Ilość siedzisk w poszczególnych kolorach Zamawiający określi na etapie wykonawstwa. Siedziska z oparciem wysokości 325 mm (np. firmy PROSTAR Model WO-06 lub równoważny), posiadające atest trudnozapalności, toksyczności i wytrzymałości.

Ad.6. Tak, balustrady muszą być wykonane z kwasówki z wypełnieniem z prętów kwasoodpornych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

                                                                            Zamawiający


Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Pismo: ZPiB/341/08/2009/KG/12        Baruchowo dnia: 2009-04-15

 

 

 Wg Rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W punkcie:

 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,  dodany zostaje ppkt.:

        5. Instalacja elektryczna

16.1. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących wypadkach, dodany zostaje ppkt.:

        f) zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia robót oraz zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wykonania badań geologicznych oraz przeprojektowania trybuny w przypadku, konieczności wymiany gruntu na skutek wyników badan geologicznych.

 

Zamawiający


Numer ogłoszenia: 105166 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81224 - 2009 data 27.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5. Instalacja elektryczna.
Baruchowo: Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,
Numer ogłoszenia: 81224 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo , Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa trybuny wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla graczy na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres prac związanych w realizacją przedmiotowego zadania wchodzi: 1. Trybuna 1.1. Roboty ziemne, 1.2. Fundamenty, 1.3. Elementy żelbetowe trybuny, 1.4. Płyty stadionowe filigran, 2. Zaplecze socjalne 2.1. Ściany i ścianki, 2.2. Schody żelbetowe wewnętrzne, 2.3. Podłoża i posadzki, 2.4. Stolarka drzwiowa, 2.5. Tynki i okładziny wewnętrzne, 2.6. Elewacja, 3. Wewnętrzna inastlacja wodno - kanalizacyjna, 4. Wentylacja. powyżej 60 000 euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 15 000.00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zdolność ekonomiczna i finansowa, Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zdolność techniczna, Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS, Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Potwierdzenie posiadanych uprawnień, Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Wykaz wykonanych robót budowlanych, Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, Oświadczenie z art. 22 i 24, Oświadczenie z art. 22 i 24, Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wzór zobowiazania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Zobowiazanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Wzór oświadczenia o zgodności z warunkami przetargu, Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu, Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy, Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy, Wzór zobowiązania do wniesienia zabezpieczenia, Zobowiązanie wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia, Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania, Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania, Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń, Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, w tym przynajmniej: spycharką gąsienicową, wyciągiem jednomasztowym elektrycznym do 0,5t, samochodem skrzyniowym do 5,0 t, pompą do betonu, mieszarką do zapraw, giętarką do prętów, nożycami do prętów, prościarką do prętów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2009 godzina 10:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).