12.03.2009 UWAGA: Proszę do kosztów określonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, doliczyć koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu. Koszt projektu proszę przedstawić w osobnej pozycji przygotowywanego kosztorysu.

Przebudowa jezdni i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice
Numer ogłoszenia: 44682 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo , Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa jezdni i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac polegający na przebudowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice od km 24 020 do km 24 268, oraz na przebudowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice od km 24 020 do km 24 268 wraz z otworzeniem pobocza (prawa strona), poniżej 60 tys. euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 8 000.00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zdolność ekonomiczna i finansowa, Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zdolność techniczna, Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS, Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Oświadczenie z art. 22 i 24, Oświadczenie z art. 22 i 24, Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wzór zobowiazania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Zobowiazanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu, , Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy, , Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania, , Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia, , Wykaz wykonanych robót budowlanych, Wykaz wykonanych co najmiej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2009 godzina 10:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).