Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przebudowa jezdni i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice

12.03.2009 UWAGA: Proszę do kosztów określonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, doliczyć koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu. Koszt projektu proszę przedstawić w osobnej pozycji przygotowywanego kosztorysu.

Przebudowa jezdni i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice
Numer ogłoszenia: 44682 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo , Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa jezdni i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac polegający na przebudowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice od km 24 020 do km 24 268, oraz na przebudowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Świątkowice od km 24 020 do km 24 268 wraz z otworzeniem pobocza (prawa strona), poniżej 60 tys. euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 8 000.00 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zdolność ekonomiczna i finansowa, Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zdolność techniczna, Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS, Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Oświadczenie z art. 22 i 24, Oświadczenie z art. 22 i 24, Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wzór zobowiazania, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Zobowiazanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie, Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu, , Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy, , Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania, , Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia, , Wykaz wykonanych robót budowlanych, Wykaz wykonanych co najmiej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2009 godzina 10:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego pokój nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (291.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenia z art. 22 i 24 (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (129.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Zobowiazanie, że wykonawca bedzie odnawiać ubezpieczenie (126.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (128.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (151.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 - Wzór oświadczenia o nieujawnianiu infor. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (151.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na roboty budowlane (184.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (221.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOSZTORYS OFERTOWY (155.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe specyfikacje (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunki do projektu (1MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2009-02-27 15:12:20
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2009-02-27 15:13:47
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2009-02-27 15:18:51
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:16:28
Ilość wyświetleń:1685

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij