29.07.2008 UWAGA: Zmodyfikowano i dodano załącznik w postaci przedmiaru robór.


Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 21.07.2008, nr ogłoszenia: 166568-2008) 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa budynku Remizy OSP w Grodnie - Etap II Roboty budowlane w zakresie konstrukcji i pokrycia dachowego

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45261000-4

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa budynku Remizy OSP w Grodnie - Etap II Roboty budowlane w zakresie konstrukcji i pokrycia dachowego, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SIWZ.

UWGA: Kolor blachodachówki do ustalenia z Zamawiającym.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2008-10-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.baruchowo.pl

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·          w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. publicznych.   tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-08-12 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

4

Potwierdzenie posiadanych uprawnień

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2

6

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

3

7

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

8

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

Dokument stwierdzający zapoznanie się Wykonawcy z warunkami postępowania przetargowego określonymi w SIWZ.

4

9

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Dokument stwierdzający zapoznanie się Wykonawcy z załączonym do SIWZ wzorem umowy oraz potwierdzający akceptację przedłożonego wzoru.

5

10

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami SIWZ, określający wysokość oraz formę wniesionego zabezpieczenia

6

11

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

Dokument określający zakres prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy.

7

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%


Baruchowo dnia: 2008-07-21

 

 

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...