Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budowa budynku Remizy OSP w Grodnie29.07.2008 UWAGA: Zmodyfikowano i dodano załącznik w postaci przedmiaru robór.


Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 21.07.2008, nr ogłoszenia: 166568-2008) 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa budynku Remizy OSP w Grodnie - Etap II Roboty budowlane w zakresie konstrukcji i pokrycia dachowego

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45261000-4

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa budynku Remizy OSP w Grodnie - Etap II Roboty budowlane w zakresie konstrukcji i pokrycia dachowego, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SIWZ.

UWGA: Kolor blachodachówki do ustalenia z Zamawiającym.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2008-10-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.baruchowo.pl

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·          w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. publicznych.   tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-08-12 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

4

Potwierdzenie posiadanych uprawnień

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2

6

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

3

7

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

8

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

Dokument stwierdzający zapoznanie się Wykonawcy z warunkami postępowania przetargowego określonymi w SIWZ.

4

9

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Dokument stwierdzający zapoznanie się Wykonawcy z załączonym do SIWZ wzorem umowy oraz potwierdzający akceptację przedłożonego wzoru.

5

10

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami SIWZ, określający wysokość oraz formę wniesionego zabezpieczenia

6

11

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

Dokument określający zakres prac jakie Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy.

7

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%


Baruchowo dnia: 2008-07-21

 

 

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenia z art_ 22 i 24 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na roboty budowlane (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany - remiza grodno (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - remiza OSP w Grodnie_modyfikacja 29_07_2008 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2008-07-21 10:00:00
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2008-07-21 11:06:16
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2008-07-21 14:26:23
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:17:38
Ilość wyświetleń:1883

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij