Kolorowy pasek
Kolorowy pasek


OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)2845 611, fax (054)2845 848,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w ramach programu „Moje boisko - Orlik

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego

Naftoremont Serwis Sp. z o.o.

09-411 Płock

ul. Zglenickiego 42

Cena oferty - 121 390.00

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Naftoremont Serwis Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

(3)

  100,00

 

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych "KONTENER" Sp. z o.o.

ul. Kostrogaj 8

09-400 Płock

(1)

  64,44

 

  64,44

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o.

Opatkowice 146

32-100 Proszowice

(2)

  52,37

 

  52,37

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2008-07-1504.07.2008 UWAGA: Zmodyfikowano załącznik: Szczegółowy opis zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zapoznania się z nową treścią w/w załącznika.

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej powinien przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ..., co ułatwi późniejsze kontakty.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 01.07.2008, nr ogłoszenia: 146345-2008)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego na elementach fundamentowych wykonanych przez Zamawiającego (w oparciu o rysunki techniczne i instruklcje Wykonawcy), zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu zamówienia i dokumentacji technicznej.

1. Podstawowe parametry techniczne obiektu dla wersji STANDARD+

Powierzchnia zabudowy -51,51 m2

Powierzchnia użytkowa podstawowa - 34,92 m2

Powierzchnia konstrukcji - 3,63 m2

Kubatura - 139,08 m3

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn na jednym z boisk lub każda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na płcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem - pergolę.

1.1 Funkcje pomieszczeń

a. Trener    - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

b. Magazyn - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

c. Łazienka - Wykładzina kauczukowa R10 - 5,82 m2

d. Łazienka - Wykładzina kauczukowa R10 - 5,82 m2

e. Szatnia   - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

f. Szatnia    - Wykładzina kauczukowa R9 - 5,82 m2

2. Konstrukcja.

3. Podłoga.

4. Stropodach.

5. Ściany.

6. Drzwi.

7. Okna.

8. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

9. Instalacja elektryczna.

10. Instalacja ogrzewania i instalacja wentylacji.
12. Wyposażenie.

Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik pn. Szczegółowy opis zamówienia - Zaplecze socjalne, oraz projekt architektoniczno – budowlany modułowego zaplecza boisk sportowych .

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2008-09-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-07-10 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

4

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

1

6

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

2

9

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

3

10

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

4

11

Wizualizacja proponowanego rozwiązania zaplecza socjalnego

Dla możliwości weryfikacji oferowanego rozwiązania w zakresie zaplecza socjalnego, należy przedstawić wizualizację zawierającą:

- widok elewacji ze wszystkich 4 stron,

- widok wnętrz kontenerów wraz z wyposażeniem.

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 Baruchowo dnia: 2008-07-01

 

Załączniki

SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenia z art_ 22 i 24 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na dostawy (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na dostawy lub usługi (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja techniczna - zaplecze socjalne (641.2kB) Zapisz dokument  
04_07_2008r_Szczegółowy opis zamówienia (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2008-07-01 12:29:05
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2008-07-01 12:29:26
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2008-07-01 13:41:12
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:33:12
Ilość wyświetleń:2016
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij