<>


Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 09.06.2008

  

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Nr zadania

Cena oferty*

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

1

PANORAMA II

ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia

1

691 479,21

30 dni

36 m-cy

1

PANORAMA II

ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia

2

227 562,10

30 dni

60 m-cy

2

Unipol Sp. z o.o.

ul. Duńska 73

71-795 Szczecin

1

699 442,10

110 dni

60 m-cy na trawe synstetyczną i 36 m-cy na pozostały zakres

3

POLCOURT S. A.

ul. Gen. Zajączka 11/lok. C 7

01-510 Warszawa

1

613 198,47

90 dni

36 m-cy

3

POLCOURT S. A.

ul. Gen. Zajączka 11/lok. C 7

01-510 Warszawa

2

138 983,16

31 dni

36 m-cy

4

PANPRO SPORT S.C Budowa Obiektów Sportowych

ul. Krajewskiego 2a/71

01-520 Warszawa

1

637 404,98

30 dni

60 m-cy

5

ADA - LIGHT Sp. z o.o

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

2

89 000,00

30 dni

36 m-cy

6

PARTNER S.C.  Marek Jankowski, Marek Michalski

ul. Żnińska 8/2

88-190 Barcin

2

284 320,30

25 dni

24 m-ce

7

Firma KASZUB Dariusz Kaszuba

ul. Kolejowa 4

83-307 Kiełpino

1

650 626,39

46 dni

36 m-cy

7

Firma KASZUB Dariusz Kaszuba

ul. Kolejowa 4

83-307 Kiełpino

2

118 259,92

46 dni

36 m-cy

8

Firma Ogrodnicza Leśniewscy - Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6

22-100 Chełm

1

597 952,15

30 dni

60 m-cy

9

ROMINES Sp. z o.o.

ul. Wileńska 37/39

03-414 Warszawa

 

Oferta złożona po terminie składania ofert.

 


UWAGA:
 Zamawiający prosi o ponowne przeanalizowanie załączonych dokumentów, w szczególności przedmiarów robót, celem uwzględnienia w przygotowywanej wycenie, wszystkich kosztów związanych z należytym wykonaniem zamówienia.
 
02.06.2008 UWAGA: Dodoano odpowiedź na pytania związane z oświetleniem boisk.   
02.06.2008 UWAGA: Zmodyfikowano i dodano załączniki w postaci:
1. projekt budowlany - branża elektryczna wraz z rysunkami,
2. przedmiar robór dla branży elektrycznej wraz z nakładami.

                                                      O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

 

dot. kosztorysu ofertowego na oświetlenie boisk

 

Brak określenia których boisk dotycz oferta , jeżeli dotyczy 2 i 3 to w dokumentacji winno być:

-   między słupami

-  między słupami 8 a 9 kabel YKY 3x10mm2

Występują rozbieżności między kosztorysem ofertowym a dokumentacją w n/w pkt:

1. pkl 2 kosztorysu winno być tablica R3.

2. pkt 11 z dokumentacji nie wynika że cały kabel jest ułożony w rurach ochronnych. - proszę o określenie jaka długość kabla jest ułożona w rurze ochronnej.

3.  pkt 12-19 całkowita długość kabli wynosi 595m w dokumentacji wynosi 434m.

4. pkl 20 w przedmiarze są słupy M-180tj. 18m - w projekcie 16m jakie mają być.

5. pkt 22 w przedmiarze jest przewód YDY 5x6mm2 w opisie 3x2,5mm2.

6. pkt 23 wg projektu boisko 2 i 3 jest oświetlone tylko projektorami 1000W.

7. pkt 25 wg projektu boisko 2 i 3 to 3szt uziemienia masztów,

8. pkt 16 i 27 analogia do pkt 7.

9. pkt 28 winno być 22szt.

10. pkt 8-10, 32-41 należy uwzględnić zmiany w/g punktów jw,

W CPV pkt 5 opis rozdzielni jest inny niż rozdzielnie w dokumentacji.

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

 

Oferta dotyczy boiska nr 2 i 3, dlatego też, przewody jakie należy zastosować powinny być zgodnie z rysunkami branży elektrycznej, oraz zapisami przedmiaru robót.

Ad. 1. Zgodnie z załączonymi rysunkami w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wycenić należy Rozdzielnice R1, R2 i R3.

Ad. 2. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, przewody nie są kładzione w rurach ochronnych.

Ad. 3. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, całkowita długość kabli wynosi 379,5 mb.

Ad. 4. Zgodnie z dokumentacją budowlaną, oraz w porozumieniu z założeniami programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, wysokość słupów wynosi 9,0 m ponad powierzchnię ziemi.

Ad. 5. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, należy zastosować przewody zgodnie z opisem „Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 16·m, przewody kabelkowe - YKY 5x4mm2” w ilości podanej w przedmiarze robót.

Ad. 6. Zgodnie z projektem boisko Nr 2 i 3 powinno być oświetlone projektorami 1000W, zgodnie z zapisem w przedmiarze robót, poz. 20.

Ad. 7. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót.

Ad. 8. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót.

Ad. 9. Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, jest 55 sztuk.

Ad. 10.  Zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót, zmiany wynikające z powyższych zapisów zostały uwzględnione w przedmiarze robót.

Ad. 11. Zastosować rozdzielnie zgodne z opisem CPV.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający

 

                                                      O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

Pytanie nr l

W Zawiadomieniu o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 26.05.2008. Zamawiający modyfikuje jednocześnie Szczegółowy opis zamówienia. W Specyfikacji technicznej wykonania robót - Opis techniczny do projektu budowlanego, 3. Rozwiązania funkcjonalno-materiałowe 3.2. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ podane zostały minimalne parametry techniczne:

- wysokość włóknu - min.60 mm

- włókno proste, monofilowe,

- skład chemiczny włókna - 100% polietylen

- wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię ;i

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o składzie chemicznym polietylen + polimer XT ?.

Jest to trawa syntetyczna polietylenowa wzbogacona polimerem XT w celu zapewnienia jej odpowiedniej wytrzymałości pr/y intensywnym użytkowaniu przez zawodników używających obuwia z metalowymi korkami. Po opracowaniu takiego składu włókna Producent oferuje 8 letnią gwarancje na nawierzchnię. Ponadto obiekty z w/w nawierzchnią otrzymały certyfikat FIFA .


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o składzie chemicznym polietylen + polimer XT. Jednocześnie informujemy, iż zaproponowane rozwiązanie nawierzchni z trawy syntetycznej, musi spełniać wymogi określone zapisami SIWZ i projektu budowlanego, co do posiadanych certyfikatów lub badań określających właściwości zgodne z właściwościami traw certyfikowanych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-05-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" -ZPiB/340/07/2008/KG- część II Oświetlenie terenu

1. W „kosztorysie ofertowym – nakłady” stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający określa wysokość masztów oświetleniowych na18 metrów (zgodnie z oznaczeniem producenta M-180 oznacza maszt h=18m) natomiast w projekcie oświetlenia jako maszt M-180 h=16 metrów. Proszę o wyraźne określenie wysokości masztów oświetleniowych.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów innych producentów o parametrach technicznych porównywalnych z masztami projektowanymi ?

3. W „kosztorysie  ofertowym – nakłady” stanowiącym  załącznik  do  SIWZ Zamawiający wymienia 5 projektorów MVP507 - 1000W oraz 6 projektorów MVP5Q7-2QOOW natomiast z ysunku   "Oświetlenie   terenu   -   projekt   zagospodarowania   terenu'"   również   będącego załącznikiem do SIWZ wynika, że wszystkie oprawy na projektowanych boiskach są o mocy 1000W natomiast oprawy o mocy 2000W występują tylko na sąsiednim boisku które nie stanowi przedmiotu zamówienia. Prosimy o wyraźne określenie jakie oprawy należy ująć w wycenie - zgodnie z projektem oświetlenia tj. wszystkie oprawy o mocy 1000W czy zgodnie z kosztorysem ofertowym tj. 5 opraw 1000W oraz 6 opraw 2000W ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Maszy oświetleniowe zgodnie z projektem budowlanym i założeniami programu orlik, mają mieć wysokość 9 metrów, ponad powierzchnię terenu.

Ad. 2. Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów innych producentów o parametrach technicznych porównywalnych z masztami projektowanymi.

Ad. 3. Zgodnie z informacją podaną pod przedmiarami robót, kosztorysy nakładcze są zamieszczone tylko w celach informacyjnych ułatwiających wycenę, natomiast wycenę należy opierać o informacje zawarte w przedmiarach robót. Zgodnie z pozycją 23 przedmiaru robót, wycenie podlegają: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku + obudowy + układy zapłonowe – dla 1000W opraw w ilości 11 sztuk.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

 


26.05.2008 UWAGA: Zmodyfikowano załaczniki: Szczegółowy opis zamówienia w punktach wyposażenia boisk, oraz przedmiar robót zmniejszając długośc piłkochwytów z 75 m na 40 m.

Z A W I A D O M I E N I E

o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Szanowni Państwo,

W związku uwzględnieniem złożonych protestów, w częściach określonych w powiadomieniu o rozstrzygnięciu protestu, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu przetarg nieograniczony, na :

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",

działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 10 dni.

Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2008-05-30 na dzień 2008-06-09. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2008-05-30 na dzień 2008-06-09.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.UWAGA: Przedłuzono termin składania ofert do dnia 09.06.2008 do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2008 o godz. 10:15. 

UWAGA: Zmodyfikowano Szczegółowy opis zmaówienia zgodnie z treścią rozstrzygnięć protestów. Uzupełniono dokumentację związaną z realizacją przedmiotowego zamówienia, o dokumentacje budowlaną (plan zagospodarowania terenu, rzut posadowienia kompleksu, przekrój nawierzchnii, przedmiary robót i kosztorysy nakładcze, itp.).


Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 06.05.2008, nr ogłoszenia: 93458-2008)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45112720-8

 

Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2008-09-30 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2008-07-31 – dla zadania częściowego: 2

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu

"Moje boisko - Orlik 2012".

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr 1:

Temat: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012"

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45112720-8

 

Opis: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x56,0 m)

Podbudowa przepuszczalna: wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie ze Szczegółowym opisem zamówienia oraz  dokumentacją projektową i SST (załączniki do SIWZ)   

Nawierzchnia do piłki nożnej - nawierzchnia syntetyczna typu "sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w Szczegółowym opisie zamówienia oraz  dokumentacją projektową i SST (załączniki do SIWZ).

Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

 

1.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,0 x 50,0 m o powierzchni 1500,00 m2

Podbudowa przepuszczalna: Wszystkie elementy  zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie Szczegółowym opisem zamówienia oraz  dokumentacją projektową i SST (załączniki do SIWZ)                

 

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w Szczegółowym opisie zamówienia oraz  dokumentacją projektową i SST (załączniki do SIWZ) .

 

Technologie układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

 

Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, montowana w tulejach - 4 sztuki

 

Wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki

- siatka do siatkówki - 1 sztuki

 

Wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

 

1.3. Ogrodzenie terenu - Szczegółowe rozwiązania wg szczegółowego opisu zamówienia oraz dokumentacji projektową i SST (załączniki do SIWZ

 

1.4. Piłkochwyty - Szczegółowe rozwiązania wg szczegółowego opisu zamówienia oraz dokumentacji projektową i SST (załączniki do SIWZ

 

1.5. Chodniki - Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg szczegółowego opisu zamówienia oraz dokumentacji projektową i SST (załączniki do SIWZ).

 

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego

 

Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną - 60 miesięcy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

Zadanie częściowe nr 2:

 

Temat: Przedmiotem zamówienia jest Oświetlenie terenu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012

Wspólny Słownik Zamówień: 45316100-6

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

 

Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

 

Dla zadania częściowego nr 1: 20 000.00 PLN  (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)


Dla zadania częściowego nr 2: 2 000.00 PLN    (słownie:  dwa tysiące 00/100 PLN)


Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.05.2008r. do godz. 10:00.

 

 

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-05-30 do godz. 10:00.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

 

Lp.:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp.:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

3

Potwierdzenie posiadanych uprawnień

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

1

4

Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń

Wykaz posiadanego przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu techniczny do wykonania zamówienia, tj: maszyna do rozkładania warstwy elastycznej, niwelator laserowy,

3

5

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym dwa boiska piłkarskie  o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni co najmniej 1500 m2 . oraz dwa boiska sportowe odkryte o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej dla boisk wielofunkcyjnych o powierzchni co najmniej 600m2, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

2

6

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

8

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

9

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

4

10

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

5

11

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

6

12

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania

7

13

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

Zobowiązanie do wniesienia

8

14.

Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

 

15.

Certyfikat (1 Star lub 2 Star) lub wynik badań laboratoryjnych potwierdzający zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z  wymogami FIFA

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić certyfikat FIFA lub wynik badań laboratoryjnych, potwierdzający zgodność z wymogami FIFA oferowanego systemu nawierzchni

 

16.

Oświadczenie producenta trawy syntetycznej

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO

 

17.

Autoryzacja producenta nawierzchni

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć autoryzację producenta, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 letniej gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię poliuretanowa i nawierzchnię z trawy syntetycznej.

 

18.

Karty techniczne oferowanych nawierzchni

Wykonawca jest zobowiązany  przedłożyć karty techniczne oferowanych nawierzchni, potwierdzone przez producentów

 

19.

Atest PZH

Wykonawca jest zobowiazany przedstawić atest PZH dla oferowanych nawierzchni

 

20.

Próbki

Dla możliwości weryfikacji oferowanych nawierzchni należy przedstawić ich próbki z metryka producenta:

- dla nawierzchni boiska wielofunkcyjnego minimalnych wymiarach 10x10cm

- dla nawierzchni boiska do piłki nożnej o minimalnych wymiarach 15x15 cm

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.


 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

80%

2

Termin wykonania

20% 

 

 

Baruchowo dnia: 2008-05-06